หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 65395 ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
จำนวนข้อ 12 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 60
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.4286
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 1.8663
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 10
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 3
สร้างโดยสมาชิกkrutae
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน  ทำ 5 ข้อ   ทำ 10 ข้อ    
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562