เฉลยแบบทดสอบ

เฉลย แบบทดสอบ ใบขับขี่ 2562

1. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์
ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด
ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ
2. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. สะพานข้างหน้า
ข. อุโมงค์ข้างหน้า
ค. ทางแคบข้างหน้า
ง. ช่องการจราจรลดลง
3. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะเท่าใด
ก. ระยะห่างที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ
ข. 2 เมตร
ค. 3 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
4. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
ก. ทางรถไฟ
ข. ช่องเดินรถประจำทาง
ค. ทางเดินรถ
ง. ทางข้าม ทางลาด
5. การปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระทำที่บุคคลในข้อใดมากที่สุด
ก. บุคคลทุกคน
ข. คนขับรถเท่านั้น
ค. คนเดินเท้าเท่านั้น
ง. ผู้โดยสารเท่านั้น
6. การบรรทุกสำหรับส่วนยาวของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
ก. ด้านหน้าบรรทุกได้เกินหน้าหม้อหรือกันชนหน้า
ข. ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
ค. บรรทุกยื่นหน้ายื่นหลังได้ตามสะดวก
ง. ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ 3.00 เมตร
7. นายแดง.ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง.
ก. นายแดง.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ข. นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. นายแดง.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ง. ถูกทุกข้อ
8. ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไร
ก. ขับรถช้า ใจเย็นv
ข. ขับรถเก่งคล่องแคล่ว
ค. ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
ง. ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
9. เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
ข. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
ค. เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
ง. "นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน"
10. ข้อใดถูกต้อง.
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
11. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร
ก. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น
ข. ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
12. สัญญาณแตรใช้ได้เมื่อไร
ก. เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ข. ใช้ได้ตลอดเวลา
ค. ใช้เพื่อทักทายคนรู้จัก
ง. ใช้กดไล่รถคันหน้า
13. รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้
ก. รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
ข. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
ค. รถที่มีล้อไม่ใช่ยาง
ง. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล
14. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
15. การลากหรือจูงรถข้อใดถูกต้อง
ก. ลากจูงรถมากกว่า 1 คัน
ข. ใช้วิธียกหน้ารถหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงในกรณีที่รถถูกลากหรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือห้ามล้อได้
ค. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลากไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
16. เมื่อพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องหยุดหรือจอดรถให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน
ข. รีบขับไปข้างหน้าโดยเร็ว
ค. รีบแซงขึ้นไปให้พ้นทันที
ง. ขับตามรถฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิด
17. ข้อใดไม่ใช่วิธีการขับรถที่ปลอดภัยในขณะที่ฝนตก.
ก. เปิดไปฉุกเฉินตลอดเวลาที่ฝนตก
ข. ทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้า เผื่อไว้มากๆ
ค. เปิดไฟหน้า
ง. ใช้อัตราความเร็วที่ปลอดภัย
18. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ข. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ
ค. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
ง. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
19. ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตถนนลื่น
ข. ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ค. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ง. ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง
20. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด
ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น
ง. จำกัดความเร็ว

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 

กลุ่มข้อสอบใน Facebook | กดเป็นมาชิกหรือกดไลน์เพจได้นะครับ

เพจแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
เพจสื่อการสอนครูออฟ

Youtube ครูออฟสอนคอมพิวเตอร์

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.