ชุดข้อสอบนี้จะไม่แสดงผลเมื่อชุดข้อสอบมีจำนวนข้อสอบ น้อยกว่า 5 ข้อ
  ชุดข้อสอบ 69488 
โจทย์
Image
   
 

 

เครื่องหมายคณิตศาสตร์

x = ×

หาร = ÷