คณิตศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. 768 ตัวเลข 7 กับ ตัวเลข 8 มีค่าต่างกัน
  ตัวเล 8 ในข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น
  เท่าไร
  3
  592
2. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเดียวกันทั้งหมด
  887 ๘๘๗ แปดร้อยแปดสิบเจ็ด
  ๖๗๐ 760 เจ็ดร้อยหกสิบ
  เก้าร้อยเก้าสิบ ๙๙๐ 990

3. 256 <  < 723 ควรเติมจำนวนใดลงใน 
  452
  249
  731

4. ข้อใดถูกต้อง
  875 < 857
  923 > 932
  456 < 465

5. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย
  875 288 491
  176 671 908
  713 528 342

6. ข้อใดถูกต้อง
  503 > 500 + 0 + 3
  295 = 200 + 90 + 15
  360 < 300 + 60 + 7

7. ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น
  381
  812
  589

8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  681 = 600 + 80 + 1
  712 = 700 + 20 + 1
  805 = 800 + 5

9. จำนวนใดมีค่ามากกว่า 741 ทุกจำนวน
  742 761 772
  714 745 758
  740 751 762

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document