ค้นหาชุดข้อสอบ

ต้องการสร้างแบบทดสอบ เข้าระบบด้วย DESKTOP เครื่องคอมพิวเตอร์

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ฟหกหฟกหฟกฟ ฟหกฟหกฟหกฟห195187/300:42
2พาดี พลอา134381/100:58
3อรรถพล ล้อประโคน783664/103:15
4ก ข999955/103:43
5ก ข826257/100:50

เลือกจำนวนข้อแสดงผลแต่ละครั้ง (รูปแบบการแสดงของข้อสอบ)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ ตอนเครื่องหมายพื้นทาง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบชุดที่ 2 การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบชุดที่ 1 การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

แนวข้อสอบครู O-NET

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Reply 706 Times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Reply 804 Times
ONET วิทยาศาสตร์
ONET วิชา67 การงานอาชีพ
ฝึก onet การให้เหตุผล ม.6

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 877 Times
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 735 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง นิราศนรินทร์ ชั้น ม.4
คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5
ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Reply 789 Times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Reply 826 Times
แนวข้อสอบภาษาไทย เข้ามหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

Properties of Quadrilaterals

Properties of Quadrilaterals

Created by Bowiiz Reply 492 Times
การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z<sup>1/2</sup>
จำนวนเชิงซ้อน [สมการกำลังสอง ax<sup>2</sup>+bx+c = 0 ]

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

ระบบนิเวศ(ECOSYSTEM)

ระบบนิเวศ(ECOSYSTEM)

Created by atcomink Reply 1115 Times
กลางภาค เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แนวข้อสอบวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด3
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด2
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด1
จริยธรรม อิสลาม

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3 (2/12-16/11/2561)
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ม.2 การเลือกใช้บริการสุขภาพในชีวิตประจำวั
หน่วนที่ ๖ สมรรถภาพทางกาย (๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

แนวข้อสอบศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Reply 794 Times
ศิลปะ ปลายภาค ป.4 เทอม 1 ปี 2560
ศิลปะ ม.1 ชุดที่ 1
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6
ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

V-NET 2019  PAT

V-NET 2019 PAT

Created by teacherdream Reply 0 Times
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Reply 825 Times
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษรอบตัว

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Reply 1504 Times
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

พรบ.ควบคุมอาคาร
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กสท. sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกร5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT sheetbook (1)
 แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (เครื่องกล) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เฉลยแบบทดสอบ Thaitestonline.com เรื่อง กีฬาแบดมินตัน ชุดวิชาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องกีฬาแบดมินตัน ชุดวิชาแบบทสอบก่อนเรียน Microsoft 2563 ชุดวิชาแบบทดสอบ ใบขับขี่ Word ชุดวิชาแบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน ชุดวิชาแนวข้อสอบ Excel ชุดวิชาแบบทดสอบการใช้โปรแกรม ชั้น ข้อสอบ ชุดวิชา[บทพากย์เอราวัณ ชุดวิชาแบบทดสอบการขายเบื้องต้น (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) ชุดวิชาข้อสอบวิชาชีพครู ชุดวิชาแนวสอบ ม.4 ชุดวิชาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นิราศนรินทร์ 51) (หลักสูตร หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดวิชาแบบทดสอบก่อนเรียน 4.0 (Thailand ประเทศไทย 4.0) ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ชุดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป.6 (ไดโอด) ชุดที่4 ชุดวิชาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ThaiTestOnline.com 92332 รายละเอียดชุดวิชา ข้อ 50 วิชาเอก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเฉลย ปฐมวัย ชุดวิชาข้อสอบสมรรถนะครู บรรจุครูผู้ช่วย และการคลัง ชุดวิชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การธนาคาร การเงิน ชุดที่1 ชุดวิชางานประดิษฐ์ ม.2 ชุดวิชากาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดวิชาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา ชุดที่9 พระพุทธศาสนา ใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย,เฉลยข้อสอบ,เฉลยข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่ ชุดวิชาเรื่อง ชุดวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดที่6 ชุดวิชาวิชาภาษาไทยม.2 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมาชิกเข้าระบบ สร้างชุดข้อสอบ กลุ่มใบขับขี่ หรือ ชุดวิชาการสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม ชุดวิชา[O-NET] Flash จริยธรรม สอบตำรวจ ภาษาไทย(2549) ม.1 O-NET ชุดวิชาคำไวพจน์ วิชาการศึกษา ชุดที่18 ชุดวิชาวิชาสังคมศึกษาม.1 แผ่เมตตาและการบริหารจิต ชุดวิชาวิชาสุขศึกษาป.6 onet ป.4 ม.6 เจริญปัญญา ชุดวิชาสหกรณ์ การปั้น ชุดวิชาฤดูกาลต่างๆ ชุดวิชาวิชาภาษาไทยม.3 ชุดวิชาการสวดมนต์ไหว้พระ ชุดวิชาแบบทดสอบความรู้ และอุดมการณ์ความเป็นครู ชุดวิชาคุณธรรม การแกะสลัก

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS

google page rank