ค้นหาชุดข้อสอบ

Thaitestonline คลังข้อสอบออนไลน์ ครบทุกวิชา สอบออนไลน์ ตรวจและแจ้งผลทันที

ต้องการสร้างแบบทดสอบ เข้าระบบด้วย DESKTOP เครื่องคอมพิวเตอร์

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1นฤเดช อ่อนละเอียด717189/101:43
2นฤเดช อ่อนละเอียด717188/102:6
3ะเ ุัุัุ134389/100:11
4ะเ ุัุัุ134388/100:18
5ะเ ุัุัุ134388/100:11

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ ตอนเครื่องหมายพื้นทาง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน
ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ
	แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

แนวข้อสอบครู O-NET

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6  PRE O-NET
ONET วิทยาศาสตร์ ป.6
ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Reply 2525 Times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Reply 2455 Times
ONET วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 2938 Times
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 2614 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง นิราศนรินทร์ ชั้น ม.4
คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5
ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Reply 2926 Times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Reply 2972 Times
แนวข้อสอบภาษาไทย เข้ามหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

Properties of Quadrilaterals

Properties of Quadrilaterals

Created by Bowiiz Reply 1926 Times
การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z<sup>1/2</sup>
จำนวนเชิงซ้อน [สมการกำลังสอง ax<sup>2</sup>+bx+c = 0 ]

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ Microsoft PowerPoint 2019

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด3
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด2
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด1

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3 (2/12-16/11/2561)

แนวข้อสอบศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Reply 2458 Times
ศิลปะ ปลายภาค ป.4 เทอม 1 ปี 2560
ศิลปะ ม.1 ชุดที่ 1
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6
ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6
ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

แบบทดสอบ เรื่อง Wh-question
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5
หลักการใช้ a an the หรือ article a an the
แบบฝึกหัด การใช้ is, am, are (Verb to be)
แบบทดสอบการใช้ Verb to do (Do, Does, Did)

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Reply 4873 Times
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

พรบ.ควบคุมอาคาร
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กสท. sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกร5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT sheetbook (1)
 แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (เครื่องกล) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS

google page rank