เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องสี
  สะล้อ
  โปงลาง
  พิณ
  ซึง
2. ดนตรีสากลเกี่ยวข้องกับศาสนาใด
  พระพุทธศาสนา
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
3. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
  พิณ
  สะล้อ
  ฆ้องคู่
  กลอง
4. ถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปิน ควรซักถามเรื่องใดมากที่สุด
  อายุในปัจจุบัน
  ญาติพี่น้องของศิลปิน
  ค่าจ้างจากการแต่งเพลง
  แรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
5. การผิวปาก เป็นวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีประเภทใด
  เครื่องดีด
  เครื่องสี
  เครื่องตี
  เครื่องเป่า
6. เครื่องดนตรีท้องถิ่นข้อใดที่มีความคล้ายกัน
  ขิม – สะล้อ
  สะล้อ – ฆ้องคู่
  ซึง – พิณ
  โปงลาง – ซอด้วง
7. ระนาดเอก ถูกสร้างสรรค์มาจากวัสดุใด
  ไม้
  เหล็ก
  พลาสติก
  อะลูมิเนียม
8. โน้ตสากลมีความสำคัญต่อดนตรีสากลอย่างไร
  ใช้บันทึกประวัติผู้แต่ง
  ใช้บันทึกวันที่เริ่มเขียนเพลง
  ใช้บันทึกเหตุการณ์ทางศาสนา
  ใช้บันทึกจังหวะและทำนองเพลง
9. อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มมีใช้ในสมัยใด
  สมัยลพบุรี
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยรัตนโกสินทร์
10. เครื่องดนตรีไทยข้อใด ไม่นิยมนำมาเล่นในปัจจุบัน
  ขลุ่ยอู้
  ฆ้องวงใหญ่
  บัณเฑาะว์
  กลองแขก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document