เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มมีใช้ในสมัยใด
  สมัยลพบุรี
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยรัตนโกสินทร์
2. โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใด
  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
3. การผิวปาก เป็นวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีประเภทใด
  เครื่องดีด
  เครื่องสี
  เครื่องตี
  เครื่องเป่า
4. เครื่องดนตรีท้องถิ่นข้อใดที่มีความคล้ายกัน
  ขิม – สะล้อ
  สะล้อ – ฆ้องคู่
  ซึง – พิณ
  โปงลาง – ซอด้วง
5. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง
  ซอด้วง
  โหวด
  ระนาด
  ขิม
6. เครื่องดนตรีไทยข้อใด ไม่นิยมนำมาเล่นในปัจจุบัน
  ขลุ่ยอู้
  ฆ้องวงใหญ่
  บัณเฑาะว์
  กลองแขก
7. ดนตรีสากลเกี่ยวข้องกับศาสนาใด
  พระพุทธศาสนา
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
8. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องสี
  สะล้อ
  โปงลาง
  พิณ
  ซึง
9. การบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  โน้มน้าวจิตใจให้คนเลื่อมใส
  ทำให้คนเป็นคนดีขึ้น
  ทำให้คนไม่กล้าทำ
10. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ มีผลงานเด่นข้อใด
  ชนะการประกวดตีระนาด
  นำอังกะลุงมาใช้ครั้งแรก
  คิดค้นท่ารำวงมาตรฐาน
  แต่งเพลงชาติไทย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document