ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏหลักฐานว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองใดมาก่อน
  ละโว้
  อโยธยา
  อู่ทอง
  สุพรรณภูมิ
2. เพราะเหตุใด หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศไทย จึงมีจำนวนไม่มากนัก
  เกิดการสูญหาย
  หลักฐานได้รับความเสียหาย
  คนไทยไม่ชอบจดบันทึก
  ถูกลักลอบนำออกไปขายในต่างประเทศ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ข้อมูลมีความกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น
  แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์
  ทำให้ทราบองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  สามารถแยกข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมออกจากกัน
4. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายนอก
  การวิเคราะห์เนื้อหาที่บันทึก
  ข้อมูลที่บันทึกว่าเป็นกลางหรือไม่
  การนำเสนอข้อมูลมีการบิดเบือนหรือไม่
  ความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
5. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว
  ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร
  มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต
  ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้
6. ข้อใดที่ทำให้การบันทึกข้อมูลของบุคคลในประวัติศาสตร์เกิดความคลาดเคลื่อนได้
  ตัวอักษร
  ทัศนคติ
  วัสดุที่ใช้บันทึก
  คำยืมจากต่างชาติ
7. หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรทำให้นักเรียนสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไร
  ทำให้รู้จักการตีความทางประวัติศาสตร์
  ทำให้ทราบว่าหลักฐานมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
  ทำให้ทราบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ
  ทำให้ทราบว่าผู้บันทึกนั้นมีความเป็นกลางหรือไม่
8. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่เป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรขั้นปฐมภูมิ
  โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หลุมฝังศพ อาวุธ
  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
  บทวิจารณ์เหตุการณ์
  หนังสือ ตำรา งานวิจัย รายงาน
9. ข้อใดให้คำจำกัดความความจริงทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องมากที่สุด
  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านการตรวจสอบ/วิเคราะห์แล้ว
  ข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตที่มีการบันทึกและเล่าสืบเนื่องต่อกันมาตามยุคสมัย มีหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ในอดีตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงโดยมีหลักฐานขั้นปฐมภูมิกล่าวถึงและยืนยันเหตุการณ์นั้น ๆ
10. ข้อใดเป็นการตีความได้ถูกต้องจากข้อมูลต่อไปนี้ "ปีหนึ่งๆ เขาฆ่าช้างประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว และส่งงาไปขายยังประเทศจีน
  ประเทศจีนได้กำไรจากการค้างาช้าง
  อาณาจักรอยุธยาส่งงาช้างไปขายยังประเทศจีน
  อาณาจักรอยุธยาฆ่าช้างเพื่อส่งไปขายยังประเทศจีน
  อาณาจักรอยุธยาได้กำไรจากการส่งช้างและงาช้างไปขายยังประเทศจีน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document