ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว
  ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร
  มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต
  ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้
2. การจะยอมรับในเหตุการณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ต้องยอมรับการยืนยันจากหลักฐานสำคัญชนิดใด
  วรรณคดี
  หนังสือพิมพ์
  พระราชพงศาวดาร
  บทความทางด้านประวัติศาสตร์
3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีตวามสำคัญต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างไร
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่น่าเชื่อถือได้
  เป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  สามารถสรุปองค์ความรู้ และแหล่งอ้างอิงได้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น
  เป็นร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัย ความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีต
4. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว
  ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร
  มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต
  ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ข้อมูลมีความกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น
  แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์
  ทำให้ทราบองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  สามารถแยกข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมออกจากกัน
6. ข้อใดให้คำจำกัดความความจริงทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องมากที่สุด
  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านการตรวจสอบ/วิเคราะห์แล้ว
  ข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตที่มีการบันทึกและเล่าสืบเนื่องต่อกันมาตามยุคสมัย มีหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ในอดีตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงโดยมีหลักฐานขั้นปฐมภูมิกล่าวถึงและยืนยันเหตุการณ์นั้น ๆ
7. ข้อใดแสดงถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
  ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๑๑๒
  คนไทยอ่อนแอจึงเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
  จำนวนทหารน้อยทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๑๑๒
  ผู้คนอ่อนแอและขาดความสามัคคีจึงเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐
8. ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏหลักฐานว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองใดมาก่อน
  ละโว้
  อโยธยา
  อู่ทอง
  สุพรรณภูมิ
9. ข้อใดเป็นการตีความได้ถูกต้องจากข้อมูลต่อไปนี้ "ปีหนึ่งๆ เขาฆ่าช้างประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว และส่งงาไปขายยังประเทศจีน
  ประเทศจีนได้กำไรจากการค้างาช้าง
  อาณาจักรอยุธยาส่งงาช้างไปขายยังประเทศจีน
  อาณาจักรอยุธยาฆ่าช้างเพื่อส่งไปขายยังประเทศจีน
  อาณาจักรอยุธยาได้กำไรจากการส่งช้างและงาช้างไปขายยังประเทศจีน
10. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่เป็นหลักฐานขั้นทุติยภูมิ
  โบสถ์ วิหาร เจดีย์
  เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ
  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  หนังสือ ตำรา งานวิจัย รายงาน วารสาร วรรณคดี ข้อมูลประเภทบอกเล่าที่เล่าต่อๆ กันมา และภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document