ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายใน
  ประสบการณ์ของผู้เขียน
  ประวัติและผลงานของผู้บันทึก
  ความถูกต้องของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน
  ความเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นกลาง
2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีตวามสำคัญต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างไร
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่น่าเชื่อถือได้
  เป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  สามารถสรุปองค์ความรู้ และแหล่งอ้างอิงได้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น
  เป็นร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัย ความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีต
3. หากต้องการทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน ในยุคจักรพรรดิเฉียนหลง ควรวิเคราะห์จากสิ่งใด
  เอกสารสมัยสุโขทัย
  เอกสารสมัยอยุธยา
  เอกสารสมัยธนบุรี
  เอกสารสมัยรัตนโกสินทร์
4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่เป็นหลักฐานขั้นทุติยภูมิ
  โบสถ์ วิหาร เจดีย์
  เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ
  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  หนังสือ ตำรา งานวิจัย รายงาน วารสาร วรรณคดี ข้อมูลประเภทบอกเล่าที่เล่าต่อๆ กันมา และภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
5. ข้อใดแสดงถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
  ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๑๑๒
  คนไทยอ่อนแอจึงเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
  จำนวนทหารน้อยทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๑๑๒
  ผู้คนอ่อนแอและขาดความสามัคคีจึงเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐
6. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายนอก
  การวิเคราะห์เนื้อหาที่บันทึก
  ข้อมูลที่บันทึกว่าเป็นกลางหรือไม่
  การนำเสนอข้อมูลมีการบิดเบือนหรือไม่
  ความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
7. หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรทำให้นักเรียนสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไร
  ทำให้รู้จักการตีความทางประวัติศาสตร์
  ทำให้ทราบว่าหลักฐานมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
  ทำให้ทราบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ
  ทำให้ทราบว่าผู้บันทึกนั้นมีความเป็นกลางหรือไม่
8. บันทึกประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในสมัยแผ่นดินของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผลงานทางประวัติศาสตร์ของบุคคลใด
  ลา ลูแบร์
  นิโกลาส์ แชรเวส
  ศ. ขจร สุขพาณิช
  สันต์ ท.โกมลบุตร
9. ข้อใดที่ทำให้การบันทึกข้อมูลของบุคคลในประวัติศาสตร์เกิดความคลาดเคลื่อนได้
  ตัวอักษร
  ทัศนคติ
  วัสดุที่ใช้บันทึก
  คำยืมจากต่างชาติ
10. การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ข้อมูลมีความกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น
  แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์
  ทำให้ทราบองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  สามารถแยกข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมออกจากกัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713