บทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 4 แผงมาต่ออนุกรมกันเราจะได้แรงดันทั้งหมดกี่ Volt
  12 Volt
  24 Volt
  36 Volt
  48 Volt
2. "การต่อที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่กระแสในระบบจะเท่าเดิม" จากข้อความข้างต้นเป็นการต่อโซล่าเซลล์แบบใด
  การต่อแบบผสม
  การต่อแบบอนุกรม
  การต่อแบบขนาน
  ไม่มีข้อถูก
3. การต่อแผงโซล่าเซลล์ต่อได้ทั้งหมดกี่รูปแบบ
  1 รูปแบบ
  2 รูปแบบ
  3 รูปแบบ
  4 รูปแบบ
4. "............"นำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งมาต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่งไปเรื่อยๆ
  การต่อแบบอนุกรม
  การต่อแบบผสม
  การต่อแบบขนาน
  ไม่มีข้อถูก
5. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 8 แผงมาต่ออนุกรมกันเราจะได้แรงดันทั้งหมดกี่ Volt
  24 Volt
  60 Volt
  72 Volt
  96 Volt
6. จากภาพคือการต่อโซล่าเซลล์ในรูปแบบใด

  ต่อแบบผสม
  ต่อแบบขนาน
  ต่อแบบอนุกลม
  ไม่ใช้ทั้งสามแบบ
7. "............"นำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งไปต่อกับขั้วบวกของโซล่าเซลล์อีกแผงหนึ่งและนำขั้วลบแผงหนึ่งไปต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่ง
  การต่อแบบอนุกรม
  การต่อแบบผสม
  การต่อแบบขนาน
  ไม่มีข้อถูก
8. จากภาพคือการต่อโซล่าเซลล์ในรูปแบบใด

  ต่อแบบผสม
  ต่อแบบขนาน
  ต่อแบบอนุกลม
  ไม่ใช้ทั้งสามแบบ
9. “การต่อที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่แรงดันเท่าเดิม” จากข้อความข้างต้นเป็นการต่อโซล่าเซลล์แบบได
  การต่อแบบขนาน
  การต่อแบบอนุกรม
  การต่อแบบผสม
  ไม่มีข้อถูก
10. ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 Volt กระแส 2.5 Amp ทั้งหมด 4 แผง มาต่อขนานกันเราจะได้กระแสไฟฟ้ารวมกี่ Amp
  2.5 Amp
  5 Amp
  7.5 Amp
  10 Amp
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713