O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. สิ่งใดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากที่สุด
  เคารพผู้อาวุโส
  กำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
  ยกย่องผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว
  คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
2. สังคมไทยมีลักษณะอย่างไร
  เป็นสังคมอุตสาหกรรม
  มีค่านิยมทางสังคมร่วมกัน
  เคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
  มีโครงสร้างทางสังคมแบบหลวม ๆ
3. “การพัฒนาประเทศของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา จนทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก”ข้อความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบใด
  การเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักร
  การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน
  การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
  ถูกทุกข้อ
4. สังคมไทยมีลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
  คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
  เคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตร่วมกัน
  มีการแบ่งชั้นวรรณะไว้ตายตัวไม่สามารถเลื่อนชั้นวรรณะได้
5. การปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบองค์การทางสังคม ทางด้านสถาบัน หรือแบบแผนของบทบาททางสังคม อาจจะเป็นไปแบบก้าวหน้าหรือถดถอยก็ได้ เป็นความหมายของอะไร
  โครงสร้างทางสังคม
  การขัดเกลาทางสังคม
  การจัดระเบียบทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
6. “หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทำให้หมู่บ้านบางหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้าง” ข้อความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยใด
  ปัจจัยทางสังคม
  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  ปัจจัยทางธรรมชาติ
  ปัจจัยทางวัฒนธรรม
7. การที่แรงงานจากชนบทอพยพเข้ามาทำงานในเมือง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยใด
  ปัจจัยทางสังคม
  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  ปัจจัยทางธรรมชาติ
  ปัจจัยทางวัฒนธรรม
8. สถาบันการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร
  มีพรรคการเมืองเข้มแข็งพรรคเดียว
  มีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง
  มีศาล 2 ประเภท คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
  มีรัฐสภาที่ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
9. การลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีทำขวัญข้าว และประเพณีบุญบั้งไฟ สะท้อนถึงลักษณะสังคมไทยในข้อใด
  มีการแบ่งชนชั้น
  เป็นสังคมเกษตรกรรม
  มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ
  คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
10. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอก
  แผ่นดินไหว
  การเผยแผ่ศาสนา
  การอพยพแรงงาน
  การเปลี่ยนรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713