แบบทดสอบ โปรแกรมกราฟิก
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำสั่ง Hue/Saturation… ใช้ในการทำอะไร
  ปรับเปลี่ยนสีของภาพ
  การซ้อนภาพเข้าด้วยกัน
  การเทสีลงบนพื้นหลัง
  การทำภาพให้มัว
2. หากต้องการลบคน สัตว์ สิ่งของ ข้อความหรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่ต้องการออกจากภาพให้เลือกข้อใดในคำสั่ง Fill…
  Content-Aware
  Pattern
  Presets
  Purge
3. ข้อใดไม่สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ทำได้
  สร้างโปรแกรมมือถือ
  สร้างภาพเคลื่อนไหว
  ตัดต่อภาพ
  ตัดต่อวิดีโอ
4. สิ่งใดต่อไปนี้มีอิทธิพลที่ทำให้การรับรู้สีต่างๆ ผิดเพี้ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปได้
  แสงจากไฟฉายสีต่างๆ
  ความผิดปกติของสายตา
  ผิดทั้ง ก และ ข
  ถูกทั้ง ก และ ข
5. ข้อใดหมายถึงการหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา
  180 องศา
  90 องศา CW
  90 องศา CCW
  Arbitrary
6. เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 ที่เหมาะสำหรับลบพื้นหลังสีเดียวกัน เช่น พื้นหลังสีขาวมีชื่อว่าอะไร
  Eraser Tool
  Magic Eraser Tool
  Rubber Tool
  ข้อ ก และ ค ถูก
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Transform
  Skew
  Warp
  Perspective
  Adjustments
8. ข้อใดไม่ใช่ชื่อเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ที่ใช้ในการวาดภาพ
  Rectangle Tool
  Ellipse Tool
  Line Tool
  Circle Tool
9. หากต้องการเข้าสู่คำสั่ง Fill… ต้องทำอย่างไร
  คลิกที่ File
  คลิกที่ Image
  คลิกที่ Edit
  คลิกที่ Layer
10. หากทำการดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ Background เลเยอร์ Background จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร
  Background Copy
  Layer 0
  Layer 1
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile