แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Don’t disturb my mother; she………………………..
  slept
  will sleep
  was sleeping
  is sleeping
2. "it’s raining. It…………..Since last night, so there’s flood in some parts of country."
  has been raining
  rained
  had been raining
  will rain
3. What time …………the bank ……….in Thailand?
  does , closes
  does , close
  do , closes
  do , closes
4. I……………you know the result as soon as it is an nounced.
  was letting
  will let
  had let
  have let
5. What…………..You………………..For the last three years?
  do - do
  were - doing
  are - do
  have - been doing
6. Jim……………….Basketball when hes prained left ankle.
  was playing
  plays
  played
  had played
7. Janes lipped as she…………….Down the stairs.
  run
  is running
  ran
  was running
8. The early bird………………the worm.
  catch
  catches
  caught
  is catching
9. The care less servant………………..Glasses.
  has always broken
  always breaks
  is always breaking
  always broke
10. Listen ! The telephone……………
  rang
  is ringing
  rings
  was ringing
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile