แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. John will ………………here tonight.
  arrive
  arrives
  arrived
  arriving
2. Next Sunday her mother………………..To see the lions at the zoo.
  takes
  took - felt
  will take
  had
3. "Keep quiet, they………………..T.V."
  watch
  are watching
  watched
  wil be watched
4. Mary ………work on Saturdays.
  isn’t
  doesn’t
  don’t
  aren’t
5. She…………….To France on business on cea year.
  went
  goes
  will go
  has gone
6. Suda : Where were you yesterday afternoon?
I……….you but you weren’t at home.
Nisa : I………at the hospital. My mother was sick.
  called , was
  calls , was
  called , were
  calls , were
7. We usually ………..dinner at 8 o’clock last year.
  eat
  eats
  ate
  eaten
8. "A:………………your work yet? B:No,not yet."
  Have you finished
  did you see
  Do you finish
  Had you finished
9. He………….French when his father went out.
  will syudy
  was studying
  studies
  has studies
10. Suda : What are you going to do tomorrow?
Wira : I am going to………….television.
  watches
  watched
  watch
  watching
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile