สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งแวดล้อมทางสังคมประเภทใดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งงานกันทำ
  การปกครอง
  อาชีพ
  ศาสนา
  ภาษา
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
  อากาศ
  ภาษา
  ระบบการปกครอง
  ประเพณี
3. การที่วิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับแม่น้ำเพราะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำในด้านต่าง ๆ มากมายทั้งด้าน การเพาะปลูก การคมนาคม การล่าสัตว์ ทำให้เกิดความสำนึกในพระคุณของแม่น้ำ ประเพณีใดต่อไปนี้ที่เกิดจากความผูกพันระหว่างคนไทยกับแม่น้ำ
  ประเพณีชักพระ
  ประเพณีลอยกระทง
  ประเพณีสงกรานต์
  ประเพณีตานก๋วยสลาก
4. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  เพราะเป็นไปตามความประสงค์ของเทพเจ้า
  เพราะแล้วแต่โชคชะตากำหนด
  เพราะการรับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ เข้ามา
  ถูกทุกข้อ
5. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในข้อใดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะมนุษย์ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
  ศาสนา
  ระบบการปกครอง
  กฎหมาย
  ภาษา
6. ลักษณะทางกายภาพหรือปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนเราในด้านใดบ้าง
  การประกอบอาชีพ
  ประเพณีในแต่ละชุมชน
  การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัย
  ถูกทุกข้อ
7. บทกวีประเภทต่างๆ เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
  ทางวัตถุ
  ทางภาษาและวรรณคดี
  ทางกายภาพ
  ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
8. ข้อใดให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมได้ครอบคลุมที่สุด
  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา
  สิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบ
  สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมา
9. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน
  คอมพิวเตอร์ ตึกระฟ้า เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า
  ระนาด ฆ้องวง ตะโพน
  ข้าวต้มมัด ทองหยอด ข้าวเกรียบปากหม้อ
  ความเชื่อเรื่องความกตัญญู ภาษาไทย ขนมหม้อแกง
10. สาเหตุสำคัญข้อใดที่ทำให้คนไทยไม่ค่อยสนใจการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  การหลงใหลวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาพร้อมกับการดำเนินธุรกิจจนลืมของดีที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ
  ไม่มีเวลาในการเรียนภาษาไทย
  ขาดทุนทรัพย์
  ขาดคนมีความรู้ในการถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile