วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

,วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนตเรียกว่าอะไร
  Sound Card
  Access point
  Modem
  Network Card
2. OSI คืออะไร
  อุปกรณ์สำคัญในเครือข่ายที่ใช้โอนย้ายข้อมูล
  มาตรฐานที่ใช้ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
  มาตรฐานที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
3. เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ข้อใด
  www.mthai.com
  www.kapook.com
  www.facebook.com
  www.yahoo.com
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ข้อใด
  www.mthai.com
  www.kapook.com
  www.facebook.com
  www.yahoo.com
5. หัวเชื่อมต่อที่ใช้งานบนเครือข่ายแลนสำหรับสายยูทีพีคือชนิดใด
  IEEE 802
  RJ-11
  RJ-45
  RG-58
6. ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลก คือข้อใด
  LAN
  MAN
  AND
  WAN
7. ชั้นล่างสุดของการติดต่อสื่อสารคือข้อใด
  Physical
  Presentation
  Datalink
  Application
8. การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไร
  การติดต่อกันระหว่างผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูล
  การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สื่อระหว่างผู้รับและผู้ส่ง
  การถ่ายทอดข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
  การแลกเปลี่ยนโอนย้ายข้อมูลระหว่างสถานที่ 2 แห่ง
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนตเรียกว่าอะไร
  Sound Card
  Access point
  Modem
  Network Card
10. ชั้นล่างสุดของการติดต่อสื่อสารคือข้อใด
  Physical
  Presentation
  Datalink
  Application
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile