ASEAN Review FINAL

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ Vision ASEAN 2020
  เป็นชุมชนแห่งการเอื้ออาทร
  วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างเป็นพลวัต
  ประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ AEC APSC ASCC
2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรอาเซียน
  ตั้งคณะมนตรีประจำ 3 เสาหลัก
  ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
  กำหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากปีละ 1 ครั้งเป็นปีละ 2 ครั้ง
  ทุกข้อเกี่ยวข้อง
3. ข้อใดผิดเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
  มี 13 หมวด 55 มาตรา
  มีผลบังคับใช้วันที่ 15 ธันวาคม 2551
  ทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
  ไม่มีข้อใดผิด
4. ข้อใดผิดเกี่ยวกับปฏิญญา
  ปฏิญญาบาหลี II - เปิดประชาคมอาเซียนในปี 2020
  ปฏิญญาชะอำ-หัวหิน - แผนงานเกี่ยวกับเสาต่างๆของประชาคมอาเซียน
  ปฏิญญานูเร็มเบิร์ก - ความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ - ว่าด้วยกรพัฒนาทักษะและการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
5. เลขาธิการอาเซียน มีวาระกี่ปี
  4
  5
  6
  7
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ AFTA
  ระบบ CEPT
  รับรอง 2536 เริ่มใช้ 2537
  Asia Free Trade Area
  คิดโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ ASCC
  AHA Centre
  ZOPFAN
  SEAN-FZ
  ACIA
8. อาชีพใดไม่ได้อยู่ใน MRAs
  นักสำรวจ
  นักบัญชี
  การบิน
  การท่องเที่ยว
9. ข้อใดผิด เกี่ยวกับแผนงาน (Roadmap)
  ปัจจุบันมี 12 สาขา
  สาขาล่าสุดคือ การท่องเที่ยว
  ไทย - การบินและการท่องเที่ยว
  สิงคโปร์ - บริการด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ASEAN Summit ครั้งที่ 13 ข้อใดผิด
  ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
  รองรับกฎบัตรอาเซียน
  เกิดปี 2550
  ไม่มีข้อใดผิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile