ในหลวงกับการพัฒนา ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างยาวนานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พระองค์จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าอย่างไร
  พระปิยมหาราช
  สมเด็จพระภัทรมหาราช
  พระมหาธีรราชเจ้า
  สมเด็จพระมหาธรรมาธิราชเจ้า
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  เป็นสารานุกรมไทยแบบชุด
  เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย
  เป็นสารานุกรมที่พิมพ์โดยมีภาพสีประกอบ
  เป็นสารานุกรมที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. ข้อใดคือปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชย์
  เราจะพัฒนาประเทศให้อยู่ดีกินดี
  เราจะสร้างประเทศให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
  เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระบรมราโชวาทถือเป็นคำกล่าวทั่วๆไปไม่ได้มุ่งหมายสั่งสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  พระบรมราโชวาทถือเป็นคำกล่าวที่เป็นคำสั่งสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระบรมราโชวาทอาจมาจากกระแสพระราชดำรัสหรือคำกล่าวทั่วๆ ไปก็ได้
  ไม่มีข้อใดผิด
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร
  พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
  ประกาศเลิกทาส
  ทรงคิดค้นการทำฝนเทียม
  ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร
6. มูลนิธิใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทางด้านทุนคัดเลือกบัณฑิตไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  โครงการหลวง
  มูลนิธิอานันทมหิดล
  มูลนิธิชัยพัฒนา
  มูลนิธิกระจกเงา
7. ข้อใดไม่ใช่งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
  คุณทองแดง
  พระมหาชนก
  นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
  อิเหนา
8. กังหันน้ำชัยพัฒนาถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใด
  กำจัดขยะและวัชพืชในแหล่งน้ำ
  วิดน้ำเข้าแปลงเกษตร
  เติมอากาศเข้าไปในน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี
  ไม่มีข้อถูก
9. วิธีการทำผนหลวงมีวิธีการทำอย่างไร
  ใช้วิธีการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกลงมา
  ใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำไปฉีดบนท้องฟ้า
  ใช้เครื่องบินบรรทุกสารเคมีที่ใช้ทำฝนเทียมไปปล่อยบนท้องฟ้า
  ถูกทุกข้อ
10. สาเหตุสำคัญในข้อใดที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักในจังหวัดต่าง ๆ
  ทรงหลีกหนีปัญหาความวุ่นวาย
  เพื่อแสวงหาความสุขส่วนพระองค์
  เพื่อเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรที่อยู่ ณ ถิ่นทุรกันดาร
  ทรงเสด็จประทับ ณ ตำหนักต่างๆ ตามกำหนดเวลา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile