ภาษาไทย2

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือโครงสร้างทองคำประสมแบบ คำนาม+คำวิเศษณ์
  พ่อตา
  ลูกเลี้ยง
  ถือดี
  ทองแดง
2. คำราชาศัพท์ในข้อใดแปลความหมายผิด
  ดำริ = ความคิด
  โอวาท = คำสอน
  อนุเคราะห์ = ช่วยเหลือ
  เสด็จ = เดิน
3. ข้อใดเป็นคำลหุทุกคำ
  ปิติ สงสาร
  ปะทุ มะละ
  สละ กระโดด
  ก็ น้ำตา
4. คำในข้อใดใช้ สระลดรูป
  คลอง
  เทอม
  พร
  แกะ
5. คำที่เกิดจากการเอาคำ 2 คำ ที่มีความหมายต่างกันมารวมกัน เพื่อให้เกิดความหมายใหม่ โดยมีเค้าความหมายเดิม หมายถึงข้อใด
  คำซ้อน
  คำซ้ำ
  คำประสม
  คำสนธิ
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่านิยมของคนไทย
  ความซื่อสัตย์
  บำเพ็ญประโยชน์
  กตัญญูกตเวที
  ความสามัคคี
7. ข้อใดกล่าวถึง " สาธกโวหาร " ได้ถูกต้อง
  บอกเล่าเรื่องราว
  บรรยายให้เห็นภาพ
  ยกตัวอย่าง
  เปรียบเทียบ
8. ข้อใดคือลักษณะของ " นารีปราโมทย์ "
  เศร้าสร้อย
  เกี้ยว พาราสี
  เชยชมธรรมชาติ
  โกรธ
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  จาก มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ ปา
  แสร้ง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ กล้า
  ท่อง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ จำ
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นปฏิพากย์
  ปฏิพากย์
  อิ่มแล้วนอน
  กินแล้วอิ่ม
  อาบน้ำแล้วสดชื่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile