วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยแสดงผล

,http://www.krootom101.com/file/test7.html,หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จอพลาสมา (Plasma monitor) มีความกว้งกี่องศา
  0 องศา
  80 องศา
  160 องศา
  180 องศา
2. ข้อใดความหมาย หน่วยแสดงผล (Output unit) ได้ชัดเจนที่สุด
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากหน่วยประมวลแล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากหน่วยแป้นพิมพ์แล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากฮาร์ดดิสก์แล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากแรมแล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
3. ข้อใด หน่วยแสดงผล (Output Unit)
  แป้นพิมพ์
  ซีพียู
  เมาส์
  จอภาพ
4. จอภาพที่มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายกับโทรทัศน์ เกิดจากคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณให้เกิดการเบี่ยงเบนในการยิงแสงอิเล็กตรอนไปยังพื้นผิวของจอภาพคือข้อใด
  จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube monitor)
  จอแอลซีดี (LCD: Liquid crystal Display monitor)
  จอพลาสมา (Plasma monitor)
  จอแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode)
5. การเรืองแสงของผลึกเหลว จึงทำให้ประหยัดไฟฟ้าและมีแสงที่ส่องมายังตาผู้ใช้งานน้อยคือจอภาพแบบใด
  จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube monitor)
  จอแอลซีดี (LCD: Liquid crystal Display monitor)
  จอพลาสมา (Plasma monitor)
  จอแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode)
6. เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วจะแปลงผลลัพธ์ไปอยู่ในรูปแบบใด
  สัญญาณอะนาลอก
  สัญญาณดิจิตอล
  สัญญาณไฟฟ้า
  สัญญาณวิทยุ
7. จอแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) มีผลดีอย่างไร
  มีความคมชัด และแสงสว่างมากกว่า ประหยัดไฟฟ้า และมีน้ำหนักเบา
  มีความคมชัด และแสงสว่างน้อย ราคาประหยัด และมีน้ำหนักมาก
  มีความคมชัด และแสงสว่างมาก ประหยัดไฟฟ้า และมีน้ำหนักเบา
  มีความคมชัด และแสงสว่างไม่มาก ประหยัดไฟฟ้า และมีน้ำหนักเบา
8. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล
  เครื่องพิมพ์
  แป้นพิมพ์
  แรม
  ซีพียู
9. หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึงข้อใด
  การแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบในขณะนั้น
  การแสดงผลออกมาไม่เกิน 10 นาที
  การแสดงผลออกมาไม่เกิน 1 นาที
  การแสดงผลออกมาแค่ 30 วินาที
10. หน่วยแสดงผล แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile