o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,วิชาวิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แรงลอยตัวของของเหลวจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ปริมาตรของของเหลว
  ความหนาแน่นของของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่จมในของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุที่ลอยในของเหลว
2. แรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณใดมีค่ามากที่สุด
  ที่ระดับน้ำทะเลสูงสุด
  ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง
  ที่ระดับความสูง 50 เมตร
  ที่ระดับความสูง 100 เมตร
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  แรงลอยตัวเป็นแรงคู่กิริยาปฏิกิริยากับแรงโน้มถ่วงของโลก
  เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
  เมื่อมีแรงคงที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
  แรงปฏิกิริยาจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกิริยา ซึ่งกระทำต่อวัตถุก้อนเดียวกัน
4. คานเบาที่มีความยาวสม่ำเสมอ 0.60 เมตร ปลายด้านหนึ่งปักติดอยู่กับกำแพง ส่วนปลายอีกด้านแขวนวัตถุมวล 9 กิโลกรัม จงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อคานดังกล่าว
  0.54 นิตันเมตร
  5.40 นิตันเมตร
  5.04 นิตันเมตร
  54.0 นิตันเมตร
5. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1 ตัน แล่นด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาพลังงานจลน์ของรถยนต์คันนี้
  10,000 จูล
  30,000 จูล
  50,000 จูล
  100,000 จูล
6. ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  มนุษย์
  นักการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
7. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือข้อใด
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
  กำหนดบทลงโทษอย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม
8. นาย ก ออกแรง 50 นิวตัน เข็นรถให้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 1 เมตร จงหางานที่นาย ก. ใช้ในการเข็นรถ
  20 นิวตันเมตร
  30 นิวตันเมตร
  40 นิวตันเมตร
  50 นิวตันเมตร
9. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างานและพลังงาน
  งาน = พลังงานศักย์ – พลังงานจลน์
  งาน = พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์
  งาน = ผลบวกของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
  งาน = ผลต่างของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
10. นาย ก ขับรถขึ้นภูเขา 50 กิโลเมตร เมื่อถึงยอดเขาจึงปล่อยให้รถไถลลงมาถึงเชิงเขา ข้อใดสามารถอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานของรถยนต์คันนี้ได้ถูกต้องที่สุด
  พลังงานจลน์ ⟶ พลังงานศักย์
  พลังงานศักย์ ⟶ พลังงานจลน์
  พลังงานศักย์ ⟶ พลังงานจลน์ ⟶ พลังงานศักย์
  พลังงานจลน์ ⟶ พลังงานศักย์ ⟶ พลังงานจลน์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile