พระพุทธ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “บุคคลควรพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้” คำกล่าวนี้สอดคล้องกับชาดกเรื่องใด
  สุวัณณหังสชาดก
  มิตตวินทุกชาดก
  นันทิวิศาลชาดก
  ราโชวาทชาดก
2. การประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงกับความหมายของธรรมะข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  อัตถจริยา
  สมานัตตตา
3. สุวัณณหังสชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใด
  กการรู้จักเสียสละ
  การรู้คุณคน,การตอบแทนบุญคุณ
  การไม่โลภเกินประมาณ
  การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
4. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป �คือวัดอะไร
  วัดพุทธรังษี
  วัดพุทธปทีป
  วัดพุทธอาศรม
  วัดพุทธสมาคม
5. วิธีคิดของพระดุทธเจ้าที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ �คือข้อใด
  สังคหวัตถุ � 4
  พรหมวิหาร �4
  อิทธิบาท �4
  อริยสัจ �4
6. พระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวัติตอนใด
  ประสูติ
  ตรัสรู้
  ปรินิพาน
  เสวยวิมุตติสุข
7. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสชาดกเรื่องโคนันทิวิสาลให้พระสงฆ์ฟัง
  การพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพระภิกษุฉัพพัคคีย์
  ความเป็นผู้ว่ายากสอนยากของพระภิกษุชาวเมืองสาวัตถี
  งการไม่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
  การไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียมของพระภิกษุณีถูลนันทา
8. การทำบุญด้วยการฟังธรรมจะได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
  ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดี
  ได้คบหากับผู้ที่มีความประพฤติดี
  ได้นำหลักธรรมไปอธิบายให้ผู้อื่นฟัง
  ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
9. อาณาจักรใดของเกาหลีที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปแห่งแรก
  ชิลลา
  เจนละ
  ปีกเช
  โกคุริโอ
10. ข้อใดคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของอารยธรรมสำหรับผู้นำ
  ทศพิธราชธรรม
  อริยสัจ �4
  ไตรสิกขา (ศีล �สมาธิ �ปัญญา)
  อิทธิบาท �4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile