พระพุทธ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระพุทธรูปปางใดที่มีเครื่องประกอบทำเป็นดอกบัวรองเป็นฐานที่ประทับ
  ปางประทานพร
  ปางมหาปาฏิหาริย์
  ปางประทานอภัย
  ปางปฐมเทศนา
2. สุวัณณหังสชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใด
  กการรู้จักเสียสละ
  การรู้คุณคน,การตอบแทนบุญคุณ
  การไม่โลภเกินประมาณ
  การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. พระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวัติตอนใด
  ประสูติ
  ตรัสรู้
  ปรินิพาน
  เสวยวิมุตติสุข
4. วิธีคิดของพระดุทธเจ้าที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ �คือข้อใด
  สังคหวัตถุ � 4
  พรหมวิหาร �4
  อิทธิบาท �4
  อริยสัจ �4
5. การประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงกับความหมายของธรรมะข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  อัตถจริยา
  สมานัตตตา
6. อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา
  ทรงต้องการที่จะพ้นจากโลก
  ทรงเบื้อหน่่ายชีวิตในราชสำนัก
  ทรงพิจารณาเมื่อเห็นเทวฑูตทั้ง 4
  ทรงเบื่อหน่ายที่จะอยู่เป็นฆราวาส
7. การทำบุญด้วยการฟังธรรมจะได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
  ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดี
  ได้คบหากับผู้ที่มีความประพฤติดี
  ได้นำหลักธรรมไปอธิบายให้ผู้อื่นฟัง
  ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
8. ข้อใดคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของอารยธรรมสำหรับผู้นำ
  ทศพิธราชธรรม
  อริยสัจ �4
  ไตรสิกขา (ศีล �สมาธิ �ปัญญา)
  อิทธิบาท �4
9. พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวัติในเรื่องใด
  เมื่อทรงอ้างแม่พระธรณีเป็นพยานแก่พระยามาร
  เมื่อทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
  เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน
  เมื่อทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
10. ในประเทศญี่ปุ่นพุทธศาสนิกชนนับถือลัทธิใดควบคู่กับพระพุทธศาสนา
  นิกายเชน
  นิการนิชิเรน
  นิการเถรวาท
  นิกายวัชรยาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile