คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู

,ดร.จีระ, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความไม่เที่ยงตรงกับหลักธรรมใด
  ทุกขตา
  อนัตตตา
  อนิจจตา
  สมานัตตตา
2. สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ ตรงกับข้อใด
  ปัญญา
  สัจจะ
  จาคะ
  อุปสมะ
3. นายแสบจูงมือนางสาวแสนแฟนสาวข้ามถนน ตรงกับหลักธรรมใด
  เมตตา
  กรุณา
  มุทิตา
  อุเบกขา
4. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
5. รายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เรียกว่าอะไร
  SRA
  RSA
  ASR
  SAR
6. อุปริมทิศ หมายถึง ทิศตามข้อใด
  พระสงฆ์
  มิตรสหาย
  อาจารย๋
  บิดา มารดา
7. ทักขิณทิศ หมายถึง ทิศตามข้อใด
  บิดา มารดา
  ครู อาจารย์
  บุตร ภรรยา สามี
  มิตรสหาย
8. บุคคลที่น่านับถือ คือคุณธรรมข้อใด
  สัปปุริสธรรม 7
  ขันติโสรัจจะ
  สติสัมปชัญญะ
  หิริโอตตัปปะ
9. ปุรัตถิมทิศ หมายถึง ทิศตามข้อใด
  บิดา มารดา
  ครู อาจารย์
  บุตร ภรรยา สามี
  มิตรสหาย
10. การแต่งงาน เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile