คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู

,ดร.จีระ, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า "ความสงบเสงี่ยม" ตรงกับข้อใด
  สติ
  ขันติ
  โสรัจจะ
  สัมปชัญญะ
2. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด
  ธัมมัญญุตา
  อัตถัญญตา
  อัตตัญญตา
  มัตตัญญตา
3. ผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด
  18 ปีบริบูรณ์
  20 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานที่ 6 คือข้อใด
  หลักสูตร
  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
5. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
6. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
  เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
  เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
  เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
7. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ มีระยะเวลาตามข้อใด
  2555-2559
  2557-2561
  2558-2562
  2559-2563
8. ได้มีบัญญัติให้ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไว้ในมาตราใด
  มาตรา 48
  มาตรา 49
  มาตรา 50
  มาตรา 51
9. คุณธรรมที่ครูไม่ควรประพฤติ ตรงกับข้อใด
  พละ 5
  มรรค 8
  อคติ 4
  อธิษฐานธรรม 4
10. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องและสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile