หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
  ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน
  ด้านการเงิน / การธนาคาร
  ด้านความบันเทิง
  ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
  เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน
  เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
3. ข้อมูลเป็นฐานของสารสนเทศ และสารสนเทศเป็นฐานของสิ่งใด
  การศึกษา
  ความรอบรู้
  การประมวลผล
  แฟ้มข้อมูล
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
  ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม
  การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
  ระบบทะเบียนนักเรียน
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
5. ขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
  การจัดเก็บ
  การคำนวณ
  การทำรายงาน
  การตรวจสอบข้อมูล
6. ข้อใดคือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
  การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเข้าเรียน
  พนักงานไฟฟ้าทำการจดตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า
  การนำข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป
  ข้อ 1. และ 2.
7. ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆที่อาจเป็นตัวเลข,ข้อความ,รูปภาพ,เสียง ฯลฯ หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  ข้อมูลทุติยภูมิ
8. เทคโนโลยีสารสนเทศใดก่อให้เกิดผลด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าเทียมกันในข้อใด
  ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
  ระบบการเรียนการสอนทางไกล
  การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  การพยากรณ์อากาศ
9. การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นความหมายของข้อใด?
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยี
  สารสนเทศ
  พัฒนาการ
10. ข้อใดหมายถึง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  การประยุกต์ความความสามารถคอมพิวเตอร์เพื่อเกิดประโยชน์
  การใช้งานเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile