เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่4)

เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลังเลิกเรียนในตอนเย็น ครูสมสวยจะสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่อ่อนโดยเก็บสตางค์ค่าสอน แต่ครูก็ไม่ บังคับ นักเรียนว่าจะต้องเรียนพิเศษกับครู ใครจะเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ครูสมสวยให้เหตุ ผลว่าที่ต้องการเรียกเก็บเงินของครูสมสวยหรือไม่?
  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน
  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติกับเกที่มีเงินเท่านั้น
  เห็นด้วย เพราะเป็นการให้เด็กเห็นคุณค่า
  เห็นด้วย เพราะครูควรได้รับการตอบแทนบ้าง
2. จากทีวี ปรากฏว่ามีการการสัมภาษณ์สาวงามหนึ่งที่อยู่ในฐานะ"คุณแม่ยังโสด"ว่ามี ภาวการณ์ตั้งครรภ์โดย ไม่มีการสมรส รู้สึกและเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรสาวงามนางนี้ให้คำตอบว่า ความรู้สึกขณะที่ตั้งท้อง ได้ 6 เดือน รู้สึกไม่เสียใจ ไม่ตกใจแล้ว และพร้อมที่จะเลี้ยงลูก ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เพื่อลูก ท่านมีความคิดต่อเหตุการณ์ข้างต้นอย่างไร?
  ทุกคนต้องวางแผนใช้ชีวิตไม่ประมาท พร้อมรับผิดชอบตนเอง
  เป็นเหตุการณ์ปกติของสังคมเมือง เมื่อผูกก็ต้องแก้ตามกำลังความคิด
  เป็นชะตากรรมที่ผู้หลงทางต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ไม่ควรซ้ำเดิม
  เป็นความบกพร่องของสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์
3. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมของสังคมเมืองในสังคมไทย?
  นิยมตะวันตก
  ชอบฟุ่มเฟือยหรูหรา
  เห็นแก่ตัว
  ไม่มีข้อถูก
4. จากความเชื่อที่ว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ผู้ปฏิบัติจะพบแต่ความโชคดีและความ เจริญแต่ประเสริฐเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่ เสมอจนมีฐานะร่ำรวยปรากฏการณ์นี้จะอธิบายได้ตามข้อใด?
  การถูกลอตเตอรี่เป็นความบังเอิญ
  การถูกลอตเตอรี่ไม่ได้แสดงถึงความเจริญ
  การปฏิบัติตามหลักธรรมจะปรากฏเป็นความจริงต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
  จากกรณีของประเสริฐ สรุปได้ว่าความเชื่อที่กล่าวข้าต้นไม่เป็นจริง
5. ท่านได้พบว่าลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนที่ท่านเป็นครูประจำชั้นมีผลการเรียนต่ำลงกว่าเดิมมากและ มีท่าทีซึมเศร้าท่านควรจะทำอย่างไร?
  เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ
  ส่งให้เข้ารับการปรึกษากับฝ่ายแนะแนว
  สอบถามข้อมูลจากครูผู้สอนคนอื่น และเพื่อนสนิท
  แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข
6. การปฏิบัติตนต่อผู้มีอุปการคุณ(ทิศ6)ทักขิณทิสหรือทิศเบื้องขวาได้แก่?
  บิดามารดา
  อาจารย์
  บุตรภรรยา
  มิตร
7. ข้อใดเป็นค่านิยมพื้นฐาน ตามแนวคิดของสาโรธ บัวศรี?
  ศีลธรรม
  คุณธรรม
  กฎหมาย
  ถูกทุกข้อ
8. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการที่วัยรุ่นแต่งกายที่มีลักษณะ"ปริ รัด สั้น" ?
  เป็นเสรีภาพในการแต่งกายในขอบเขตของกฎหมาย
  แสดงถึงความเป็นคนทันสมัย
  เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
  เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับวิถีไทย
9. การกระทำและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สุด?
  บุญสมชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยัด
  บุญชูไม่ทุจริตในการสอบเพราะกลัวถูกจับได้
  บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
  บุญมาหมั่นตรวจตราท่อไอเสียรถยนต์อยู่เสมอ เพราะไม่ต้องการให้อากาศเสีย
10. น้ำเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ครอบครัวของน้ำมีความอบอุ่นดี เวลาต่อมาคุณพ่อของน้ำ ได้หย่า กับคุณแม่ไปมีภรรยาใหม่ และไม่ส่งเสียเลี้ยงดูครอบรัวทำไห้แม่เป็นโรคประสาท น้ำจังต้องเรียน ไปด้วยหาเงินไปด้วย โดยการเป็นเพื่อนเที่ยวกับผู้ชายสูงอายุ ถ้าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
  เป็นปัญหาที่เกินความสามารถของครู
  สังคมเปลี่ยนไป ทำให้คนต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความตระหนักต่อปัญหาสังคมเหล่านี้
  อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS