แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ

,แนวข้อสอบบรรจุครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขั้นตอนแรกของการวิจัยคือข้อใด
  การกำหนดปัญหา
  ศึกษาทฤษฎีหลักการ
  ตั้งสมมติฐาน
  สรุปผล
2. การจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อใด
  ภาวะสังคม
  ภาวะค่าครองชีพ
  ภาวะความเครียดทางจิต
  ถูกทุกข้อ
3. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
  Mainboard
  Monitor
  printer
  Keyboard
4. ข้อใด ไม่ใช่ตัวแปร
  เพศ
  ศาสนา
  จังหวัดเชียงใหม่
  ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน
5. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมายถึงการบูรณาการตามข้อใด
  บูรณาการความรู้
  บูรณาการเนื้อหา
  บูรณาการกระบวนการเรียนรู้
  บูรณาการความรู้และกระบวนการเรียนรู้
6. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รบ. 2 ต
  รบ. 3 ต
  รบ. 4 ต
  ปพ. 9
7. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
  เครื่องฉายสไลด์
  เครื่องวีดีโอ
  เทปบันทึกเสียง
  ไม่มีข้อถูก
8. การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนใช้ในเรื่องใดบ้าง
  เรียนวิชาคอมพิวเตอร์
  บริหารการศึกษา
  วิจัยการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
9. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
  ประสิทธิภาพ
  ประสิทธิผล
  ประหยัด
  คุ้มค่า
10. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายที่ต้องการของการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน
  คุณภาพของครู
  คุณภาพของนักเรียน
  บรรยากาศการทำงานของครู
  การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile