แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ

,แนวข้อสอบบรรจุครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  1 ต่อ 20
  1 ต่อ 25
  20 ต่อ 1
  25 ต่อ 1
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาด้านผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไว้สำหรับผู้เรียน
3. ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้านจัดการ คือข้อใด
  มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
  การวางแผนบริการของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพ
  ถูกทุกข้อ
4. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรในข้อใด
  หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  เนื้อหาสาระ
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
5. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การตัดสินใจ
  Problem Solving
  Concept mapping
  Decision making
  Case Study
6. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การมีส่วนร่วม
  การกระจายอำนาจ
  การกำกับติดตามประเมินผล
  การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมความมีวินัยและค่านิยมประชาธิปไตยหมายถึคุณลักษณะตามข้อใด
  เป็นคนดี
  เป็นคนเก่ง
  มีความสุข
  เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
  "7,260 บาท "
  "7,610 บาท"
  "7,960 บาท "
  "10,920 บาท"
9. ข้อใดที่บอกให้เราทราบว่าข้อมูลของกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
  มัธยฐาน
  ฐานนิยม
  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ค่าเฉลี่ย
10. ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  อธิบดีกรมวิชาการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  นายกรัฐมนตรี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile