ประชากรและสิ่งแวดล้อม ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่า
  การนำไม้มาสร้างบ้าน
  การนำพื้นที่ป่ามาสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
  การทำไร้เลื่อนลอย
  การนำวัสดุอื่นมาผลิตแทนไม้
2. ตัวการที่สำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงคือข้อใด
  แสงอาทิตย์
  มนุษย์
  สัตว์ประหลาด
  เชื้อไวรัส
3. การเปลี่ยนแปลงข้อใดที่ต้องใช้เวลานาน
  อุทกภัย
  วาตภัย
  การกัดเซาะพังทลายของดิน
  การระเบิดของภูเขาไฟ
4. นักเรียนมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตามข้อใด
  ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ
  ช่วยกันปลูกป่าทดแทน
  ใช้กระดาษอย่างประหยัด
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
5. การแก้ไขปัญหาอากาศเป็นพิษทำได้ตามข้อใด
  รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้
  ลดการขึ้นจักรยาน
  จัดเขตที่ให้ปล่อยอากาศพิษได้
  ให้ประชาชนเผาป่าเพื่อให้พื้นที่เพาะปลูกได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น
6. สิ่งที่ช่วยฟอกอากาศเสียให้เป็นอากาศดีคือ ข้อใด
  เครื่องปรับอากาศ
  ต้นไม้
  สัตว์ป่า
  แม่น้ำ
7. ข้อใดเป็นผลมาจากการที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น
  การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
  มีการผลิตสิ่งแวดล้อมทดแทนมากขึ้น
  การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมลดลง
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
  เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  เป็นสิ่งมีชีวิต
  หมายความรวมถึง ป่าไม้ สัตว์ป่า
  ถูกต้องทุกข้อ
9. สาเหตุของการเกิดอากาศเป็นพิษคือข้อใด
  การปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
  การเผาป่า
  ควันพิษจากรถยนต์
  ทุกข้อประกอบกัน
10. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
  อาหาร
  ที่อยู่อาศัย
  ป่าไม้
  โบราณสถาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile