แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต่างจากพวก
  พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
  พระปฐมเจดีย์
  ภาพยนตร์
  จดหมายเหตุ
2. คำว่า ?ประวัติศาสตร์ ? มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด มากที่สุด
  การศึกษาอดีตที่ผ่านไปแล้ว
  การศึกษาเรื่องราวในอดีตในทุกๆเรื่อง
  การศึกษาเรื่องราวของกษัตริย์และบรรพบุรุษที่ร่วมกันสร้างสรรค์ชาติไทย
  การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ทั้งการกระทำและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอดีต
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการทางประวัติศาสตร์
  การตั้งประเด็นคำถาม
  การแปลง/ปรับแต่งข้อมูล
  การนำเสนอ
  การวิเคราะห์หลักฐาน
4. คำว่า ?หลักฐานทางประวัติศาสตร์? หมายถึงข้อใด
  สิ่งที่ยืนยันว่าอดีตมีจริง
  ตำนานที่สืบทอดกันมาจากอดีต
  ร่องรอยของอดีตที่มนุษย์ทิ้งไว้
  มรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนตั้งใจมอบไว้ให้คนรุ่นปัจจุบัน
5. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์
  หลักฐานทางโบราณคดี
  บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  กิจกรรมของมนุษย์
  ถูกทุกข้อ
6. หลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยคือ
  หลักฐานทางศิลปกรรม
  หลักฐานประเภทคำบอกเล่า
  จารึก
  ตำนาน
7. เหตุใดผลงานทางประวัติศาสตร์ก่อนสรุปแล้วมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนจึงต้องผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์
  เพื่อให้ได้วันเดือนปีที่แน่นอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  เพื่อให้เหตุการณ์ในอดีตเป็นบทเรียนแก่ปัจจุบัน
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีต
  เพื่อจะได้สำนึกในความยากเย็นของการได้ผลงานมา
8. บุคคลในข้อใด กำลังใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนวิเคราะห์หลักฐาน
  ลมหวน กำลังตอบคำถามที่กำหนดให้
  ลมโชย กำลังหาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
  ลมเพลิน กำลังอธิบายเรื่องที่ศึกษาอย่างมีเหตุผล
  ลมหนาว กำลังตรวจสอบ/ประเมินค่าความน่าเชื่อถือ
9. ศักราชใดเกิดก่อนศักราชอื่นๆทั้งหมด
  พุทธศักราช
  มหาศักราชมหาศักราช
  จุลศักราช
  คริสต์ศักราช
10. หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยคือข้อใด
  การตั้งราชธานี
  ลักษณะการปกครอง
  กิจกรรมของพระมหากษัตริย์
  จำนวนพระมหากษัตริย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile