สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
  การาดดุลบัญชีทุน
  การขาดดุลบัญชีทุนสำรอง
  การขาดดุลการค้า
  การขาดดุลบรากร
2. ในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศหนึ่งเท่ากับ 500 ล้านบาท ในปีเดียวกันถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศนี้ก่อให้เกิดผลผลิตมูลค่ารวม 50 ล้านบาท และคนของประเทศนี้ไปลงทุนในประเทศอื่นก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศนี้จะเท่ากับเท่าใด
  420 ล้านบาท
  480 ล้านบาท
  520 ล้านบาท
  580 ล้านบาท
3. ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดผลข้อใด
  เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง
  เงิน 1 บาท และเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น
  ราคารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะลดลง
  ราคาน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศจะสูงขึ้น
4. ทิวเขาใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน
  ทิวเขาภูเก็ต
  ทิวเขาสันกาลาคีรี
  ทิวเขาพนมเบญจา
  ทิวเขานครศรีธรรมราช
5. ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจากการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง
  ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ
  หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด
  คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย
  ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล
6. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย
  ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว
  ที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร
  ลมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
  พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
7. ข้อใดเป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
  การผลิตสินค้ามีต้นทุนต่ำ เพราะเน้นการใช้ปัจจัยทุนในการผลิต
  สินค้าและบริการมีราคาถูก เพราะมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าออกจำหน่าย
  ประชาชนมีแรงจูงใจทำงาน เพราะสามารถถือครองทรัพย์สินที่ทำมาหาได้
  การกระจายรายได้ของประชาชนใกล้เคียงกัน เพราะประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ
8. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงองค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์
  อริยสัจ 4
  เบญจศีล
  เบญจขันธ์
  ไตรลักษณ์
9. แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด
  ความมีคุณธรรมของผู้ปกครองประเทศ
  ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
  ความสำคัญของการศึกษา
  ความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
  การขยายตัวของพื้นที่ป่าปลูก
  การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
  การขยายตัวของชุมชนเมือง
  การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile