แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร
  เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
  ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
2. งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
  ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
  ประหยัดแรงงานและเวลา
  ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
  ถูกทุกข้อ
3. รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
  หนังสือภายใน
  หนังสือสั่งการ
  หนังสือประชาสัมพันธ์
  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
4. ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
  1 มิถุนายน 2516
  1 มิถุนายน 2526
  1 ตุลาคม 2526
  1 ธันวาคม 2527
5. ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
  ลงทะเบียนรับหนังสือ
  ประทับตรารับหนังสือ
  เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
  ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
6. ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
  ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
  ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
  เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
  เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ
7. หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
  เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
  หัวหน้าแผนก
  หัวหน้าฝ่าย
  หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย
8. ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ
  เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
  เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
  เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
9. แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
  ประทับตรา
  สั่งการ
  ประชาสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น
10. ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
  1 มิถุนายน 2516
  1 มิถุนายน 2526
  1 ตุลาคม 2526
  1 ธันวาคม 2527
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile