แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจ ะถูกต้อง
  ที่มุมบนขวา
  ที่มุมบนซ้าย
  ที่มุมล่างซ้าย
  ที่มุมล่างขวา
2. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
  เดินทาง
  ฟังเทศน์
  ทำบุญ
  ไปวัด
3. รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
  หนังสือภายใน
  หนังสือสั่งการ
  หนังสือประชาสัมพันธ์
  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
4. พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
  ทรงเครื่อง
  แต่งพระองค์
  ทรงเครื่องใหญ่
  ทรงพระสุคนธ์
5. หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
  หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
  หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
  หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
  หนังสือสำนวนการสอบสวน
6. งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
  ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
  ประหยัดแรงงานและเวลา
  ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
  ถูกทุกข้อ
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
  งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
8. ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ
  เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
  เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
  เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
9. หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
  หนังสือภายนอก
  หนังสือภายใน
  หนังสือประทับตรา
  หนังสือประชาสัมพันธ์
10. หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile