แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
  หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
  หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
  หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
  ไม่มีข้อถูก
2. หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราช การตลอดไป
  หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
  หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
  หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
3. พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
  พระรูป
  กระจกส่อง
  หวี
  ช้อนส้อม
4. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน

5. ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
  3.5 ซม. และ 2.5 ซม.
  4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
  4.5 ซม. และ 3.5 ซม.
  ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้
6. หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
  เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
  หัวหน้าแผนก
  หัวหน้าฝ่าย
  หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย
7. หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
8. หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
  หนังสือภายนอก
  หนังสือภายใน
  หนังสือประทับตรา
  หนังสือประชาสัมพันธ์
9. ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
  เรื่อง
  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
  คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
  อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
  งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile