ข้อสอบเรื่องการหาฐานนิยม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 5, 7, 4, 8, 7, 11, 7, 4, 10, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4
  7
  8
  ไม่มีฐานนิยม
2. จากการวัดความสูงของนักเรียน 11 คน(เซนติเมตร) ดังนี้ 150, 163, 165, 165, 167, 167,172,172,172, 175, 175 จงหาว่าค่าฐานนิยมของความสูงเป็นเท่าไร
  162
  165
  172
  175
3. . จากการบันทึกอายุของนักเรียน 9 คน(ปี) ดังนี้ 5, 7, 5, 8, 8, 7, 5, 8, 7 จงหาค่าฐานนิยมของอายุเป็นเท่าไร
  5
  7
  8
  ไม่มีฐานนิยม
4. จากการบันทึกอายุของนักเรียน 6 คน(ปี) ดังนี้ 5, 7, 9, 10, 8, 6 จงหาค่าฐานนิยมของอายุเป็นเท่าไร
  9 และ 10
  5 และ 7
  8 และ 6
  ไม่มีฐานนิยม
5. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 41.4, 38.5, 40.1, 37.3, 38.7, 35.2, 43.9, 39.3 มีค่าเท่ากับข้อใด
  38.5
  38.7
  41.4
  ไม่มีฐานนิยม
6. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนี่งประกอบด้วย 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 9, 9 จงหาฐานนิยมของข้อมูงชุดนี้
  5 และ 7
  5 และ 9
  7 และ 9
  ไม่มีฐานนิยม
7. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 5, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 12 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
  9
  7
  9 และ 7
  7 และ 9
8. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3 3, 1, 2, 3 มีค่าเท่ากับข้อใด
  1
  2
  3
  ไม่มีฐานนิยม
9. จากการบันทึกจำนวนไข่ไก่ของแม่ไก่ 14 ตัว(ฟอง) ดังนี้ 9, 7, 14, 12, 12, ,8, 8, 15, 10, 11, 10, 9, 12, 8 จงหาค่าฐานนิยมของจานวนไข่ไก่เป็นเท่าไร
  9 และ 14
  8 และ 12
  10 และ 12
  10 และ 11
10. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 7, 11, 19, 22, 7, 19, 17, 11, 12, 11, 19 มีค่าเท่ากับข้อใด
  11
  19
  ก และ ข
  ไม่มีฐานนิยม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713