ข้อสอบ O-net สังคม ปี 2552 ม.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. วัตถุประสงค์ที่สําคัญของกฎหมายคือข้อใด
  การควบคุมความประพฤติของคนในสังคม
  การประสานประโยชน์
  การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า
  การระงับข้อพิพาท
2. จุดมุ่งหมายของ “จิตภาวนา” คือข้อใด
  การสวดอ้อนวอนให้บรรลุผล
  การสร้างความสงบในจิตใจ
  การมีระเบียบวินัยสํารวมกายวาจา
  การแผ่ความดีไปสู่มวลมนุษย์
3. ข้อใดมิใช่กีฬาภูมิปัญญาของไทย
  หมากรุก
  ว่าวไทย
  โยคะ
  กระบี่กระบอง
4. บุคคลใดย่อมได้รับการยกเว้นในการถือศีลอด
  อารีเป็นหญิงแม่ลูกอ้อน
  อุทัยอายุไมถึง 20ปี
  อาทิตย์เป็นอาสารักษาดินแดน
  เอื้อมพรต้องดูแลมารดาที่ป่วยหนัก
5. หน้าที่สําคัญของพราหมณ์ ตามหลักศาสนาฮินดูคือข้อใด
  สอนหนังสือ
  ประกอบพิธีกรรม
  โล้ชิงช้า
  จัดบายศรี
6. ความเข้าใจในไตรลักษณะ จะช่วยในการดําเนินชีวิตของเราอย่างไร
  เป็นคนแก่ที่มีคุณภาพ
  ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเข้าใจกัน
  ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
  ทําใจได้ดั่งคําว่า“ใครชอบใครชัง”ช่างเถิด
7. จุดมุ่งหมายในการประกาศบัญญัติ 10 ประการของโมเสสคือข้อใด
  ให้เคารพบิดามารดาของตน
  มิให้โลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
  อย่าฆ่ามนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า
  สร้างขวัญและกําลังใจให้ชาวยิวมีความอดทนและศรัทธา ในพระเจ้าองค์เดิม
8. การแก้ปัญหาในสังคมที่ได้ผลจะต้องเริ่มต้นอย่างไรเป็นลําดับแรก
  สร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
  ยกย่องผู้กระทําความดีให้ปรากฏ
  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตามแบบตะวันตก
  แก้ภาพลักษณะที่ไม่ดีของประเทศ
9. ข้อใด มิใช่ บทบาททางสังคมตามสถานภาพ
  ลูกเสือชั้นม.ต้นแต่งเครื่องแบบในวันหยุดเพื่อไปรับเสด็จ
  ผู้อํานวยการโรงเรียนประชุมทั้งครูและผู้ปกครองพร้อมกัน
  แพทย์ประจําตําบลแนะนําวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
  นักเรียนติดต่อเช่ารถตู้รับส่งตามเส้นทางต่างๆ
10. เมื่อถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา ชาวพุทธควรจะระลึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
  พระรัตนตรัย
  พระพุทธคุณ 3
  พระไตรปิฏก
  การทำนุบำรุงศาสนา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document