ข้อสอบ O-net สังคม ปี 2552 ม.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. หน้าที่สําคัญของพราหมณ์ ตามหลักศาสนาฮินดูคือข้อใด
  สอนหนังสือ
  ประกอบพิธีกรรม
  โล้ชิงช้า
  จัดบายศรี
2. เมื่อถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา ชาวพุทธควรจะระลึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
  พระรัตนตรัย
  พระพุทธคุณ 3
  พระไตรปิฏก
  การทำนุบำรุงศาสนา
3. จุดมุ่งหมายในการประกาศบัญญัติ 10 ประการของโมเสสคือข้อใด
  ให้เคารพบิดามารดาของตน
  มิให้โลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
  อย่าฆ่ามนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า
  สร้างขวัญและกําลังใจให้ชาวยิวมีความอดทนและศรัทธา ในพระเจ้าองค์เดิม
4. วัตถุประสงค์ที่สําคัญของกฎหมายคือข้อใด
  การควบคุมความประพฤติของคนในสังคม
  การประสานประโยชน์
  การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า
  การระงับข้อพิพาท
5. ข้อใด มิใช่ บทบาททางสังคมตามสถานภาพ
  ลูกเสือชั้นม.ต้นแต่งเครื่องแบบในวันหยุดเพื่อไปรับเสด็จ
  ผู้อํานวยการโรงเรียนประชุมทั้งครูและผู้ปกครองพร้อมกัน
  แพทย์ประจําตําบลแนะนําวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
  นักเรียนติดต่อเช่ารถตู้รับส่งตามเส้นทางต่างๆ
6. บุคคลใดย่อมได้รับการยกเว้นในการถือศีลอด
  อารีเป็นหญิงแม่ลูกอ้อน
  อุทัยอายุไมถึง 20ปี
  อาทิตย์เป็นอาสารักษาดินแดน
  เอื้อมพรต้องดูแลมารดาที่ป่วยหนัก
7. จุดมุ่งหมายของ “จิตภาวนา” คือข้อใด
  การสวดอ้อนวอนให้บรรลุผล
  การสร้างความสงบในจิตใจ
  การมีระเบียบวินัยสํารวมกายวาจา
  การแผ่ความดีไปสู่มวลมนุษย์
8. ข้อใดมิใช่กีฬาภูมิปัญญาของไทย
  หมากรุก
  ว่าวไทย
  โยคะ
  กระบี่กระบอง
9. การแก้ปัญหาในสังคมที่ได้ผลจะต้องเริ่มต้นอย่างไรเป็นลําดับแรก
  สร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
  ยกย่องผู้กระทําความดีให้ปรากฏ
  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตามแบบตะวันตก
  แก้ภาพลักษณะที่ไม่ดีของประเทศ
10. ความเข้าใจในไตรลักษณะ จะช่วยในการดําเนินชีวิตของเราอย่างไร
  เป็นคนแก่ที่มีคุณภาพ
  ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเข้าใจกัน
  ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
  ทําใจได้ดั่งคําว่า“ใครชอบใครชัง”ช่างเถิด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713