พระบรมราโชวาท
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ถ้าพิจารณาจากเรื่องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำริอย่างไรต่อ   พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 4 พระองค์
  ให้เป็นผู้ที่รู้ค่าของเงิน
  ให้เป็นผู้ที่มีความรู้สูง
  ให้เป็นที่ยอมรับและยกย่องของประชาชน
  ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า
2. “จงรู้สึกตัวเป็นนิจเถิด” ถ้าใช้เป็นภาษาปัจจุบัน ควรใช้ว่า อย่างไร
  จงจำไว้เถิดว่า
  พึงระลึกไว้เสมอว่า
  ให้รู้จักเตรียมพร้อม
  ให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
3. พระบรมราโชวาทนี้นำไปใช้ได้ในโอกาสใด
  ขณะที่ศึกษาเล่าเรียน
  ขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ
  ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
  ใช้ได้ทุกโอกาสพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์
4. เรื่องพระบรมราโชวาทมีจุดมุ่งหมายในการแต่งอย่างไร
  เพื่อสอนลูก
  เพื่อเป็นข้อบังคับให้ลูกปฏิบัติ
  เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่างประเทศ
  เพื่อแสดงพระปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย
5. ข้อความในพระบรมราโชวาททรงสั่งให้เรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา“สามภาษา” หมายถึงภาษาใด
  อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
  อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
  อังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน
  อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี
6. เบี้ยหวัด หมายความว่าอย่างไร
  เงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์
  เงินที่จัดสรรเพื่อการศึกษาของพระโอรส
  เงินค่าใช้จ่ายประจำปีสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์
  เงินพระราชทานประจำปีสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาร
7. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8        “ขอบอกให้รู้เสียแต่ต้นมือว่า ถ้าผู้ใดไปเป็นหนี้มา     จะไม่ยอมใช้หนี้ให้เลย  หรือถ้าเป็นการจำเป็นจะต้องใช้      จะไม่ใช้เปล่าโดยไม่มีโทษแก่ตัวเลย พึงรู้ไว้เถิดว่าต้อง     ใช้หนี้เมื่อใดก็จะต้องรับโทษเมื่อนั้นพร้อมกัน”                ข้อความนี้สอนในเรื่องใด
  การใช้จ่ายทรัพย์
  การรักษาชื่อเสียง
  การลงโทษผู้ทำความผิด
  วิธีการปฏิบัติตนตามคำพ่อสอน
8. พระคลังข้างที่ มีความหมายตรงกับข้อใด
  สำนักงานพระคลังมหาสมบัติ
  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  สำนักงบประมาณและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
  สำนักบริหารจัดการเงินภาษีและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
9. ปัญหาที่เกิดในวงราชการไทยปัจจุบันเป็นเพราะ ข้าราชการไทยไม่ปฏิบัติตามพระราชดำริในข้อใด
  การประหยัดใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่า
  การวางตนไม่อวดตัวเองว่ามีอำนาจ
  การตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
  การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
10. ข้อใดคือพระราชประสงค์ในการให้พระเจ้าลูกยาเธอ เสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  ให้มีงานทำในตำแหน่งสูง
  ให้ช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ
  ให้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
  ให้ช่วยกันสร้างสังคมใหม่ที่มีอารยธรรมตามแบบยุโรป
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713