แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ส่วนราชการที่ครูผู้ช่วยสังกัด
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
  กระทรวงศึกษาธิการ
2. หากพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแล้ว น่าจะนึกถึงเรื่องใดน้อยที่สุด
  หนังสือ แบบเรียน
  เกมการศึกษา
  การศึกษาผ่านดาวเทียม
  อินเตอร์เน็ต
3. ครูจะฝึกตนเองอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  คิดรอบด้าน คิดรอบคอบ
  จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเก่าๆ
  ฟัง คิด ถาม เขียนบ่อยๆ
  ถูกทุกข้อ
4. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล ลึกซึ้ง เป็นคุณธรรมด้านใด
  ศิล
  วิริยะ
  สมาธิ
  ปัญญา
5. หากนายจ้างกักขัง ทารุณกรรมเด็กจะมีโทษตามข้อใด
  โทษจำคุกเท่านั้น
  โทษปรับเท่านนั้น
  โทษทางอาญา
  ไม่มีความผิด
6. ผู้ที่ออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูคือใคร
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คุรุสภา
  ก.ค.ศ.
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
7. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  หลักการสอน
  สื่อการเรียนรู้
  จิตวิทยาการศึกษา
  การประเมินผลการเรียน
8. เวลาทำงานของข้าราชการ
  08.00 –16.30 น.
  08.30 –16.00 น.
  08.00-16.00 น.
  08.30 –16.30 น.
9. รับฟังความคิดเห็น คำติชม และปรับปรุงแก้ไขงานการสอน เป็นการปรับตัวของครูในเรื่องใด
  การสร้างความสำเร็จ
  การสร้างความประทับใจ
  การปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน
  การเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเอง
10. ข้อใดไม่ใช ่หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดต่อเด็ก
  จัดระบบการแนะแนวและดูแลนักเรียน
  ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน
  ส่งนักเรียนตนเองไปเข้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document