แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ที่แถลงในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีเป้าหมายสูงสุดได้แก่
  ป้องกันปราบปรามการทุจริต
  คุณธรรมและสมานฉันท์ของชาติ
  ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  เสถียรภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์เป็นระบบเชื่อมฐานข้อมูลกับพื้นที่
  MIS
  GIS
  DOC
  ON WEB
3. คณะกรรมการชุดใดที่มีบทบาทในการบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล ลึกซึ้ง เป็นคุณธรรมด้านใด
  ศิล
  วิริยะ
  สมาธิ
  ปัญญา
5. ข้อใดไม่ใช ่ประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ลอยกระทงสาย
  ไหลเรือไฟ
  บุญบั้งไฟ
  แห่ปราสาทผึ้ง
6. ข้อใดคือคุณลักษณะที่ดีของครูในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี
  มีความรักความสามาคี
  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  การประสาน ประนีประนอม
  ถูกทุกข้อ
7. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเมื่อได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ครูพี่เลี้ยง
  หัวหน้าสายชั้น
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ครูผู้สอนสอนหลายคนในกลุ่มสาระเดียวกัน
  การสอนแบบค้นพบ
  การสอนแบบบูรณาการ
  การสอนแบบสถานการณ์จำลอง
  การสอนแบบหน่วย
9. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อใดไม่ใช ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  สงขลา
  นราธิวาส
  ปัตตานี
  ยะลา
10. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดเกิดหลังสุด
  การกำหนดวิสัยทัศน์
  การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
  การกำหนดหน่วยกิต
  การจัดทำแผนการเรียนรู้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713