แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดเกิดหลังสุด
  การกำหนดวิสัยทัศน์
  การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
  การกำหนดหน่วยกิต
  การจัดทำแผนการเรียนรู้
2. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีมนุษยสัมพันธ์หรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนครู
  เพื่อป้องกันความขัดแย้ง สงสัย ระแวงกัน
  เพื่อประสิทธิภาพของการสอน
  เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
3. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย
  ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติ
  ประสิทธิภาพการทำงาน
  วินัยต่อระบบราชการ
  ไล่ออก ปลดออก
4. ข้อใดเป็นแหล่งความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
  อินเตอร์เน็ต
  ห้องสมุด
5. กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันกำหนดให้องค์กรใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  คณะรัฐมนตรี
  สมัชชาแห่งชาติ
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
6. การมีจรรยาบรรณวิชาช ีพครูสัมพันธ์กับข้อใด
  มีมาตรฐานความรู้
  มีมาตรฐานประสบการณ์
  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มีมาตรฐานการปฏิบัติตน
7. ข้อใดจัดว่าเป็นคุณลักษณะด้านค่านิยมของข้าราชการครู
  การมีความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
  การมีความคิดสร้างสรรค์
  มีความภูมิใจในอาชีพ
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
8. กระบวนการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพจะได้ผลดีถ้าหากเรื่องใดมีประสิทธิภาพ
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  การจัดการเรียนรู้ของครู
  การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
  การบริหารบูรณาการ
9. การจัดการศึกษาภาคบังคับกำหนดกี่ปี
  6 ปี
  9 ปี
  12 ปี
  15 ปี
10. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  หลักการสอน
  สื่อการเรียนรู้
  จิตวิทยาการศึกษา
  การประเมินผลการเรียน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document