แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การสอนหรือจัดการเรียนรู้วิธีใดที่ได้ผลดีที่สุด
  การสอนแบบบรรยาย
  การสาธิต
  การไปศึกษานอกสถานที่
  การสอบแบบบูรณาการ
2. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีจำนวนมากที่สุด
  เด็กก่อนประถมศึกษา
  เด็กภาคบังคับ
  เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
  เด็กพิการ ด้อยโอกาส
3. ประกอบไปด้วย 18 มาตรฐานและ 84 ตัวชี้วัด ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
  มาตรฐานการศึกษาชาติ
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  มาตรฐานการประเมินภายนอก
4. ข้อใดไม่ใช ่หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดต่อเด็ก
  จัดระบบการแนะแนวและดูแลนักเรียน
  ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน
  ส่งนักเรียนตนเองไปเข้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
5. บุคคลที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการศึกษาตามข้อ 13 น้อยที่สุด
  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
  รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
  ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
  ดร. รุ่ง แก้วแดง
6. องค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่เป็นด้านผลลัพธ์
  หลักสูตร
  ครูผู้สอน
  นักเรียน
  งบประมาณ
7. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง
  ใช้ช้อนกลาง
  ใช้ผ้าเช็ดมือปูที่ตัก
  ตักอาหารบริการคนอื่น
  ไม่ขุ้ยเขี่ยอาหาร
8. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกว่าสมรรถนะมีด้านใดบ้าง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
  สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจำสายงาน
9. ครูจะฝึกตนเองอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  คิดรอบด้าน คิดรอบคอบ
  จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเก่าๆ
  ฟัง คิด ถาม เขียนบ่อยๆ
  ถูกทุกข้อ
10. กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันกำหนดให้องค์กรใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  คณะรัฐมนตรี
  สมัชชาแห่งชาติ
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document