แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. The early bird………………the worm.
  catch
  catches
  caught
  is catching
2. A: Who……………………? B: It’s Penphun.
  is speaking
  speaks
  spoke
  speak
3. Listen ! The telephone……………
  rang
  is ringing
  rings
  was ringing
4. My team ………….football yesterday because it rained a lot.
  doesn’t play
  don’t play
  won’t play
  didn’t play
5. "At nine o’clock yesterday, they……………..Football."
  were playing
  play
  played
  will play
6. Lucy…………..The first party in his life tomorrow night.
  gives
  gave
  is giving
  would give
7. Ann ……….German very well.
  speak
  speaks
  spoke
  will speak
8. Santi …………his motorcycle every day.
  wash
  washes
  washed
  will wash
9. Santi …………his motorcycle every day.
  wash
  washes
  washed
  will wash
10. Hurry up ! We…………………..For you
  are waiting
  will wait
  wait
  have wait
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile