แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Listen ! The telephone……………
  rang
  is ringing
  rings
  was ringing
2. Jim and his secretary………………….Still……………the question.
  do - discuss
  will - discuss
  are - discuss
  are - discussing
3. Please……………….While I……………….
  doesn’t talk - am talking
  don’t talk - am talking
  don’t talk - talk
  talking - am talking
4. I……………all my work now I am completely free until Monday
  am doing
  have done
  was doing
  had done
5. Hurry up ! We…………………..For you
  are waiting
  will wait
  wait
  have wait
6. He………….A few dollars since then.
  was gaining
  is gaining
  has gained
  had gained
7. Drink the medicine.Then you………………better later.
  felt
  has visited
  will feel
  feel
8. Suda : Where were you yesterday afternoon?
I……….you but you weren’t at home.
Nisa : I………at the hospital. My mother was sick.
  called , was
  calls , was
  called , were
  calls , were
9. They………………the in homework together at my house tonight.
  did
  will do
  do
  had done
10. .The ball rang while I………..Dinner
  am cookink
  was cooking
  cooked
  had cooked
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile