ONET วิชา67 การงานอาชีพ

,ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดทำให้บ้านของเราน่าอยู่
  รักษาความสะอาดทั้งอาคารและบริเวณ
  มีอาหารแพงรับประทานทุกวัน
  มีห้องใต้ดิน
  มีห้องฟังเพลง
2. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
3. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
4. ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขายเมื่อเก็วเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงผู้บริโภค
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต ->ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
5. ถ้านักเรียนต้องการวาดเส้นสีในโปรแกรมวาดภาพ ต้องเลือกเครื่องมือใด
6. ในเรื่องการจัดเก็บเอกสารใครประพฤติตนเหมาะสม
  บุญล้น พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวอยู่เสมอ
  บุญมี พกสูติบัตรติดตัวตลอดเวลา
  บุญมา พกสำเนาทะเบียนบ้านติดตัวตลอดเวลา
  บุญโชติ เก็บสมุดเงินฝากไว้บนโต๊ะทำงาน
7. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง ระหว่างอาชีพกับความถนัด

  ก D , ข E , ค B ,ง C , จ A
  ก D , ข E , ค A ,ง C , จ B
  ก A , ข D , ค C ,ง A , จ B
  ก B , ข A , ค C ,ง D , จ E
8. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดให้ความร้อนมากที่สุด
  เครื่องเป่าผม
  เครื่องซักผ้า
  เครื่องปิ้งขนมปัง
  เตาไมโครเวฟ
9. ข้อใดทำให้บ้านของเราน่าอยู่
  รักษาความสะอาดทั้งอาคารและบริเวณ
  มีอาหารแพงรับประทานทุกวัน
  มีห้องใต้ดิน
  มีห้องฟังเพลง
10. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์นำเข้า
  แป้นพิมพ์
  หน้าจอสัมผัส
  ฮาร์ดดิสก์
  เมาส์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile