แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องใด
  วินัยและการรักษาวินัย
  อำนาจการลงโทษทางวินัย
  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
2. รัฐต้องดาเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
  จัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนา และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็น
  สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาโดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  พัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้
  ตั้งกองทุน ICT
3. โทษทางวินัยข้อใดถือว่าเป็นโทษร้ายแรง
  ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
  ตัดเงินเดือน ไล่ออก
  ลดขั้นเงินเดือน ไล่ออก
  ปลดออก ไล่ออก
4. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในข้อใดเป็นอันดับแรก
  เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กองทุนกู้ยืมเรียนให้แก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
  สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  ค่าใช้จ่ายดาเนินการและงบลงทุน
5. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปตามข้อใด
  2 ปี นับแต่มีคาสั่งแต่งตั้ง
  2 ปี นับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
  1 ปีนับแต่มีคาสั่งแต่งตั้ง
  6 เดือนนับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
6. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจลงโทษตาม ข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ข้อ ก และ ข ถูก
7. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
  4 สถาน
  5 สถาน
  6 สถาน
  7 สถาน
8. การร้องทุกข์เป็นไปตามข้อใด
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
  ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  ให้ดาเนินการภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
9. ตำแหน่งใดไม่เทียบเท่า ผ.อ.สถานศึกษา
  รอง ผ.อ.สถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ดำรงตำแหน่ง อ.2 ระดับ 7
  เป็นรอง ผ.อ. สพท.ชำนาญการ
  เป็นครูชำนาญการ
10. อสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้โดยการซื้อหรือการ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา เป็นสมบัติของใคร
  ที่ราชพัสดุ
  กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
  กระทรวงการคลัง
  สมบัติของแผ่นดิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile