วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า ´incidental´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  พบเจอ
  บังเอิญ
  ความคิด
  ความฝัน
2. คำว่า ´grief´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใ
  ความยินดี
  ความเศร้าโศก
  ความดี
  ความกตัญญู
3. คำว่า ´own´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เป็นพี่น้อง
  เป็นญาติ
  เป็นเจ้าของ
  เป็นเจ้าหน้าที่
4. คำว่า ´เล็บ´ ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด
  ear
  eye
  leg
  nail
5. คำว่า ´interesting´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  น่าสนใจ
  ความล่าช้า
  เบื่อหน่าย
  อ่อนไหว
6. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า ´หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที
  One day has 24 hours
  One Hour has 60 minutes
  One minute has 60 seconds
  Hour One has 60 minutes
7. คำว่า ´investor´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เงินลงทุน
  ผู้ลงทุน
  ที่ดิน
  อาคาร
8. คำว่า ´abroad´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ต่างประเทศ
  ในประเทศ
  ในจังหวัด
  ต่างบ้าน
9. คำว่า ´meal´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  มื้ออาหาร
  เนื้อหมู
  เนื้อสัตวื
  อาหารเช้า
10. คำว่า ´home´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  โรงแรม
  โรงเรียน
  บ้าน
  ห้องแถว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile