สอบประวัติศาสตร์สากล

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่มรดกอารยธรรมโรมัน
  กีฬาโอลิมปิค
  รูปแบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
  ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทางราชการ
  การก่อสร้างที่รู้จักผสมคอนกรีตเป็นชาติแรก
2. ข้อใดคือ “การปฏิรูปซ้อน” (The Counter Reformation) ในช่วงของการปฏิรูปศาสนาในยุโรป
  นิกายอังกฤษ
  การประชุมสภาแห่งเมืองเทรนต์
  ประกาศข้อโต้แย้ง 95 ประการ
  ฮูเกอโน
3. ความสำคัญของอารยธรรมศาสนาคริสต์ในช่วงสมัยกลางคือข้อใด
  สืบต่อและรักษาอารยธรรมคลาสสิก
  แหล่งสะสมความรู้และสั่งสอนวิชาการ
  เป็นทั้งคำสอนทางศีลธรรม จารีตประเพณี กฎหมายและวิถีชีวิต
  เป็นสะพานเชื่อมอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
4. นักสำรวจของสเปนในช่วงการสำรวจทางทะเลและค้นพบโลกใหม่ คือข้อใด
  บาร์โทโลมิว ไดแอช
  จอห์น แคบอต
  อเมริโก เวสปุชชี
  เฮนรี ฮัตสัน
5. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาสังคมโลกร่วมสมัย
  ปัญหาการว่างงานที่พบทุกประเทศและรุนแรงมากขึ้น
  ปัญหาขาดความผูกพันกับสังคมเห็นชัดในเมืองขนาดใหญ่
  ปัญหาเกิดสังคมไม่รู้หนังสือที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ
  ปัญหาความแปลกแยกที่เกี่ยวกับจิตใจของผู้คนที่อยู่ในเมือง
6. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
  เกิดการสถาปนาอำนาจของชนชั้นกลาง
  รู้จักกันมากขึ้น
  ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
7. “ยุคแห่งการเจรจา” (Era of Negotiation) เป็นนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของผู้นำสหรัฐอเมริกาในข้อใด
  จิมมี คาร์เตอร์
  ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน
  แฟรงกลิน รูสเวลต์
  บารัก โอบามา
8. อุตสาหกรรมหลักที่ไม่ได้ขยายตัวในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าในระยะแรก (ค.ศ. 1760-1860) คือข้อใด
  อุตสาหกรรมเคมีสาขาอินทรีย์
  อุตสาหกรรมการทอผ้า
  อุตสาหกรรมรถไฟ
  อุตสาหกรรมเดินเรือทะเล
9. กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นในราชวงค์ใด
  ฉิน
  โจว
  ชาง
  ฮั่น
10. ข้อใดไม่ใช่อารยธรรมที่โดดเด่นของชาวสุเมเรียน
  ความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า
  ความก้าวหน้าด้านการเพาะปลูก
  การประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก
  กองทัพที่มีประสิทธิภาพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile