สอบประวัติศาสตร์สากล

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่มรดกอารยธรรมโรมัน
  กีฬาโอลิมปิค
  รูปแบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
  ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทางราชการ
  การก่อสร้างที่รู้จักผสมคอนกรีตเป็นชาติแรก
2. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาสังคมโลกร่วมสมัย
  ปัญหาการว่างงานที่พบทุกประเทศและรุนแรงมากขึ้น
  ปัญหาขาดความผูกพันกับสังคมเห็นชัดในเมืองขนาดใหญ่
  ปัญหาเกิดสังคมไม่รู้หนังสือที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ
  ปัญหาความแปลกแยกที่เกี่ยวกับจิตใจของผู้คนที่อยู่ในเมือง
3. อุตสาหกรรมหลักที่ไม่ได้ขยายตัวในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าในระยะแรก (ค.ศ. 1760-1860) คือข้อใด
  อุตสาหกรรมเคมีสาขาอินทรีย์
  อุตสาหกรรมการทอผ้า
  อุตสาหกรรมรถไฟ
  อุตสาหกรรมเดินเรือทะเล
4. ข้อใดไม่ใช่อารยธรรมที่โดดเด่นของชาวสุเมเรียน
  ความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า
  ความก้าวหน้าด้านการเพาะปลูก
  การประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก
  กองทัพที่มีประสิทธิภาพ
5. “ยุคแห่งการเจรจา” (Era of Negotiation) เป็นนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของผู้นำสหรัฐอเมริกาในข้อใด
  จิมมี คาร์เตอร์
  ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน
  แฟรงกลิน รูสเวลต์
  บารัก โอบามา
6. ความสำคัญของอารยธรรมศาสนาคริสต์ในช่วงสมัยกลางคือข้อใด
  สืบต่อและรักษาอารยธรรมคลาสสิก
  แหล่งสะสมความรู้และสั่งสอนวิชาการ
  เป็นทั้งคำสอนทางศีลธรรม จารีตประเพณี กฎหมายและวิถีชีวิต
  เป็นสะพานเชื่อมอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
7. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
  เกิดการสถาปนาอำนาจของชนชั้นกลาง
  รู้จักกันมากขึ้น
  ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
8. กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นในราชวงค์ใด
  ฉิน
  โจว
  ชาง
  ฮั่น
9. ข้อใดคือ “การปฏิรูปซ้อน” (The Counter Reformation) ในช่วงของการปฏิรูปศาสนาในยุโรป
  นิกายอังกฤษ
  การประชุมสภาแห่งเมืองเทรนต์
  ประกาศข้อโต้แย้ง 95 ประการ
  ฮูเกอโน
10. นักสำรวจของสเปนในช่วงการสำรวจทางทะเลและค้นพบโลกใหม่ คือข้อใด
  บาร์โทโลมิว ไดแอช
  จอห์น แคบอต
  อเมริโก เวสปุชชี
  เฮนรี ฮัตสัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile