วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002

,ระดับชั้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การสร้างฐานข้อมูลเปล่าสิ่งแรกที่ต้องกำหนดคือข้อใด
  ขนาดของเขตข้อมูล
  ชื่อแฟ้มฐานข้อมูล
  ชื่อเขตข้อมูล
  ชนิดของข้อมูล
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของแบบจำลอง E?R
  เอนทิตี แอททริบิวต์ ความสัมพันธ์
  แฟ้มข้อมูล โครงสร้างข้อมูล สื่อที่ใช้เก็บข้อมูล
  ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล
  ส่วนโครงสร้างข้อมูล ส่วนจัดการข้อมูล ส่วนควบคุมความคงสภาพของข้อมูล
3. ข้อใดคือความสำคัญของการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  การรักษาความคงสภาพของข้อมูล
  การป้องกันรายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  การป้องกันและรักษาความสัมพันธ์
  การป้องกันการหยุดชะงักของระบบ
4. การล็อกทำให้เกิดปัญหาใด
  ล็อกผิดประเภท
  ความขัดแย้งของข้อมูล
  ล็อกค้าง
  ล็อกผิดระดับ
5. ระบบฐานข้อมูลเริ่มต้นจากโครงการใด
  โครงการอพอลโล
  โครงการทางทหารของสหรัฐอเมริกา
  โครงการนาซ่า
  โครงการอินเทอร์เน็ต
6. องค์ประกอบของฐานข้อมูลคือข้อใด
  ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ
  ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด
  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
  ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม
  มีความซับซ้อน
8. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หมายถึงข้อใด
  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
  การนำข้อมูลในฐานข้อมูลมาแปลงให้เป็นรีเลชัน
  การรวมรีเลชันที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน
  ความสัมพันธ์ของตาราง 2 มิติ
9. จุดประสงค์ในการออกแบบฐานข้อมูลคือข้อใด
  สร้างความเชื่อถือได้ให้กับข้อมูล
  สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  สร้างประสิทธิภาพในการใช้ฐานข้อมูล
  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
10. รีเลชัน (Relation) หมายถึงข้อใด
  ความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบตาราง 2 มิติ
  ค่าของข้อมูลในแต่ละระเบียนข้อมูล
  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
  รายละเอียดของข้อมูลในเอนทิตี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile