คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู

,ดร.จีระ, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
  7 มาตรฐาน
  9 มาตรฐาน
2. ความกตัญญู เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
3. รายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เรียกว่าอะไร
  SRA
  RSA
  ASR
  SAR
4. จริยธรรม หมายถึงข้อใด
  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  คำสั่งสอน
  หลักปฏิบัติในทางศาสนา�
  ไม่มีข้อถูก
5. คำว่า "ความสงบเสงี่ยม" ตรงกับข้อใด
  สติ
  ขันติ
  โสรัจจะ
  สัมปชัญญะ
6. คุณธรรมที่ครูไม่ควรประพฤติ ตรงกับข้อใด
  พละ 5
  มรรค 8
  อคติ 4
  อธิษฐานธรรม 4
7. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด
  3 จรรยาบรรณ
  5 จรรยาบรรณ
  7 จรรยาบรรณ
  9 จรรยาบรรณ
8. ฉันทาคติ ตรงกับข้อใด
  ลำเอียงเพราะเขลา
  ลำเอียงเพราะรัก
  ลำเอียงเพราะหลง
  ลำเอียงเพราะกลัว
9. สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ ตรงกับข้อใด
  ปัญญา
  สัจจะ
  จาคะ
  อุปสมะ
10. บุคคลที่น่านับถือ คือคุณธรรมข้อใด
  สัปปุริสธรรม 7
  ขันติโสรัจจะ
  สติสัมปชัญญะ
  หิริโอตตัปปะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile