คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู

,ดร.จีระ, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความระลึกได้ตรงกับข้อใด
  สติ
  สัทธา
  โสรัจจะ
  สมาธิ
2. ครูโมโหลูกศิษย์มากที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้กำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเป็นครูต้องสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงว่าครูมี คุณธรรมตามข้อใด
  สัจจะ
  จาคะ
  ทมะ
  ขันติ
3. ทำการงานชอบ เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  สัมมาอาชีวะ
  สัมมาวายามา
  สัมมาสังกัปปะ
  สัมมากัมมันตะ
4. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก คือข้อใด
  อริยสัจ 4
  โลกธรรม 8
  ไตรลักษณ์
  กาลามะสูตร
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  จรรยาบรรณต่อสังคม
6. ความวางเฉย ไม่เสียใจ ไม่ดีใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
7. อุปริมทิศ หมายถึง ทิศตามข้อใด
  พระสงฆ์
  มิตรสหาย
  อาจารย๋
  บิดา มารดา
8. รายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เรียกว่าอะไร
  SRA
  RSA
  ASR
  SAR
9. ความกตัญญู เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
10. คุณธรรมที่ใช้ครองคน คือ ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile