ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย

,www.ebook.mtk.ac.th/.../576BZ_,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
  การหมั้นที่กระทำโดยชายหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หากมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของชายหญิงนั้นจะทำให้การหมั้นนั้นเป็นโมฆียะ
  การหมั้นที่กระทำโดยชายอายุ 18 ปี และหญิงอายุ 16 ปี หากมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของหญิง จะทำให้การหมั้นเป็นโมฆียะ
  การหมั้นที่กระทำโดยชายอายุ 18 ปี และหญิงอายุ 18 ปี การหมั้นนี้หากมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของชายหญิงนั้น จะทำให้การหมั้นเป็นโมฆียะ
  การหมั้นที่กระทำโดยชายอายุ 21 ปี และหญิงอายุ 19 ปี มิจำเป็นต้องรับความยินยอมจากบิดามารดาของหญิง
2. กฎหมายกับจารีตประเพณีต่างกันตรงที่
  ครอบคลุมการดำรงชีวิตของมนุษย์
  ใช้ได้ทั่วประเทศ
  กำหนดความประพฤติ
  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ
3. นายดำอายุ 21 ปี น.ส.แดงอายุ 21 ปี ตกลงจะหมั้นกัน โดยนายดำตกลงว่าจะมอบเงินให้จำนวน 5 ล้านบาท อีกทั้งจะมอบรถยนต์ 1 คันและสร้อยคอทองคำอีก 3 เส้น ปรากฏว่าก่อนหน้าวันหมั้น 1 วัน นายดำได้นำเงินจำนวน 5 ล้านบาทมามอบไว้ให้ น.ส.แดงก่อน ครั้นถึงวันหมั้นนายดำนำรถยนต์มามอบให้น.ส.แดง ส่วนสร้อยคอทองคำ 3 เส้น นายดำมอบให้ในวันถัดจากวันหมั้น เช่นนี้ของหมั้นคือ
  เงินจำนวน 5 ล้านบาทและรถยนต์
  รถยนต์เท่านั้น
  สร้อยคอทองคำ 3 เส้นเท่านั้น
  เงินจำนวน 5 ล้านบาทเท่านั้น
4. กฎหมายคอมมอนลอว์มีใช้ในประเทศใด
  ไทย
  ญี่ปุ่น
  อิตาลี
  อเมริกา
5. Civil Law เป็นรูปแบบหนึ่งของกฎหมาย
  ลายลักษณ์อักษร
  จารีตประเพณี
  พิเศษ
  กฎหมายเฉพาะ
6. การหมั้นที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายย่อม
  ไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้
  ตกลงให้มีเบี้ยปรับได้หากไม่มีการสมรสเกิดขึ้น
  ให้ถือว่าของหมั้นนั้นเป็นสินสมรสของชายหญิงคู่หมั้น
  ไม่จำเป็นต้องมีของหมั้นแต่อย่างใด
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของกฎหมาย
  ใช้ได้เสมอไป
  ใช้ได้ทั่วไป
  ต้องมาจากรัฐาธิปัตย์
  ต้องปฏิบัติตาม
8. ผู้ที่กล่าวว่า “กฎหมายคือข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ” คือ
  ดีโมสเทนเนส
  กรมหลวงราชบุรีฯ
  จอห์น เซลมอน
  ดร.หยุด แสงอุทัย
9. การหมั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อ
  ชายหรือหญิงต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์
  ชายและหญิงต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์
  ชายหรือหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์
  ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์
10. นิติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยการแสดงเจตนาออกมาไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในใจโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งรู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจ มีผลในกฎหมายประการใด
  สมบูรณ์
  โมฆียะ
  โมฆะ
  ใช้บังคับมิได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile