คณิต ม.1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ห.ร.ม. ของ 36, 72 และ 120 เป็นเท่าใด
  4
  8
  12
  18
2. จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งนำไปหาร 53, 80 และ 101 แล้วเหลือเศษ 2 ทุกจำนวน จำนวนนั้นคือจำนวนใด
  2
  3
  6
  9
3. ตัวประกอบทั้งหมดของ 176 คือจำนวนใด
  2, 4, 8, 11, 16, 22, 88
  1, 2, 4, 8, 16, 22, 88, 176
  1, 2, 4, 8, 11, 16, 88, 176
  1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 17
4. มีชมพู่ 45 ผล เงาะ 90 ผล และมังคุด 120 ผล ต้องการจัดใส่ถาดให้มีจำนวนเท่าๆ กันและมีจำนวนมากที่สุด โดยแต่ละถาดจะต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน และไม่เหลือเศษเลยจะได้ถาดละกี่ผล
  3 ผล
  5 ผล
  9 ผล
  15 ผล
5. ตัวประกอบเฉพาะของ 136 คือจำนวนใด
  2, 4
  2, 8
  2, 17
  2, 19
6. นาฬิกา 3 เรือน เรือนแรกตีบอกเวลาทุก 9 นาที เรือนที่สองตีทุก 16 นาที เรือนที่สาม ตีทุก 20 นาที ถ้าตั้งครั้งแรกพร้อมกันเวลา 18 : 00 น. เวลาใดนาฬิกาทั้งสามเรือนจึงจะตีพร้อมกันเป็นครั้งที่สอง
  3 : 00 น.
  4 : 00 น.
  5 : 00 น.
  6 : 00 น.
7. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 84 และ 96 แตกต่างกันเท่าใด
  660
  666
  668
  672
8. จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งเมื่อหารด้วย 18, 24 และ 36 แล้วเหลือเศษ 5 ทุกจำนวน คือข้อใด
  72
  77
  95
  101
9. ข้อใดแยกตัวประกอบของ 48 ได้ถูกต้อง
  48
  =
  2 x 4 x 6
  48
10. จำนวนตั้งแต่ 14 - 32 มีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ
  17, 19, 23, 29,
  14, 17, 23, 29, 31
  14, 17, 19, 23, 29
  17, 19, 23, 29, 32
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile