เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2

เรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ดินในข้อใดเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชมากที่สุด
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
  ดินโคลน
2. พืชชนิดใดที่มีระบบรากลึก จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อใช้เป็นแนวกำแพงเพื่อกั้นดินไม่ให้ถูกชะล้าง
  หญ้าแฝก
  หญ้าคา
  หญ้าแพรก
  หญ้านวลน้อย
3. ถ้าพืชที่ปลูกชอบน้ำมาก ควรปลูกด้วยดินในข้อใด
  ดินร่วนปนทราย
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
4. การผุพังของหินในข้อใดที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี
  รากต้นไม้ไชชอนลงในเนื้อหิน
  น้ำในรอยหินกลายเป็นน้ำแข็ง
  แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้หินถล่มลงมา
  ฝนกรดตกลงมาในบริเวณแหล่งหินปูน
5. ข้อใดเป็นสารอนินทรีย์ในดิน
  ซากแมลง
  เศษใบไม้
  แร่ธาตุ
  อากาศ
6. สิ่งใดเป็นองค์ประกอบหลักของดิน
  น้ำ
  อากาศ
  อินทรียวัตถุ
  อนินทรียวัตถุ
7. ถ้าดินในท้องถิ่นแน่นแข็งและขาดธาตุอาหารของพืช นักเรียนจะแนะนำเกษตรกรให้แก้ปัญหาอย่างไร
  ปลูกหญ้าแฝก
  ทำทางระบายน้ำ
  ปลูกพืชแบบขั้นบันได
  ไถพรวนและใส่ปุ๋ยคอก
8. ข้อใดไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์ดินที่ถูกวิธี
  ปลูกพืชคลุมดิน
  ไม่ใช้ดินทำเกษตรกรรม
  ใส่ปุ๋ยและไถพรวนดินอยู่เสมอ
  จัดทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันดินพังทลาย
9. หินชนิดใดที่จะพบร่องรอยของฟอสซิล
  หินอัคนี
  หินอ่อน
  หินแปร
  หินตะกอน
10. ถ้านักเรียนพบหินตะกอนที่มีลักษณะตะกอนทับถมกันเป็นชั้นๆ หลายๆ ชั้น ในบริเวณใด นักเรียนควรสันนิษฐานว่าในบริเวณนั้นเคยถูกปกคลุมด้วยสิ่งใดมาก่อน
  ป่า
  น้ำ
  ดิน
  แมกมา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS