บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อผู้ใหญ่มอบของให้เรา เรายกมือขอบคุณ การขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของถือเป็นบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใด
  จารีต
  วิถีประชา/วิถีชาวบ้าน
  กฎหมาย
  ศีลธรรม
2. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นจารีตในสังคมไทย
  บุตรต้องมีความกตัญญูต่อบิดามารดา
  เมื่อเจอผู้อาวุโสที่อายุมากกว่าต้องทักทายด้วยการจับมือ
  สามีภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ไม่นอกใจกัน
  ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ค.
3. ข้อใดถือเป็นค่านิยมที่ควรปลูกฝัง
  การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  การนิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย
  การนิยมใช้ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
  การรอคอยโชคลางโดยไม่ลงมือทำงาน
4. ข้อใดเป็นค่านิยมในสังคมไทยที่ควรจะต้องปรับปรุง
  การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  การเห็นแก่พวกพ้อง, เครือญาติ
  ความภูมิใจในภาษาไทย
  การยกย่องคนที่ร่ำรวยมาจากการหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต
5. แนวความคิด ความเชื่อที่สังคมยึดถือเป็นเครื่องตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง คือคำจำกัดความของสิ่งใด
  จิตวิญญาณ
  จิตใต้สำนึก
  ค่านิยม
  ศีลธรรม
6. แนวทางปฏิบัติของคนในสังคมที่ปฏิบัติโดยทั่วไปจนเป็นปกติ จนเกิดความเคยชิน ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับด้วยกฎหมาย แต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตำหนิได้ คือ ความหมายของบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใด
  กฎหมาย
  จารีต
  ประเพณี
  วิถีประชา/วิถีชาวบ้าน
7. “ระเบียบแบบแผนที่สมาชิกในสังคมต้องถือปฏิบัติ เป็นเรื่องที่ชี้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดโดยมีศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องและถ้าสมาชิกในสังคมไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกสังคมรังเกียจ” คือคำจำกัดความของสิ่งใด
  ความเชื่อ
  จารีต
  ค่านิยม
  วัฒนธรรม
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือขัดเกลาทางสังคมที่มีไว้เพื่อให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
  ประเพณี
  บรรทัดฐาน
  ค่านิยม
  ความเชื่อ
9. ข้อบังคับในสังคมที่ว่า “ใครเอาทรัพย์สินของคนอื่นไป มีความผิดฐานลักทรัพย์ต้องรับโทษจำคุก...” ถือเป็นบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใด
  กฎหมาย
  จารีต
  ศีลธรรม
  ประเพณี
10. กฎเกณฑ์ที่มีลักษณะบังคับให้คนในสังคมต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามจะได้รับผลร้ายคือบรรทัดฐานในทางสังคมข้อใด
  จารีต
  ประเพณี
  กฎหมาย
  ศีลธรรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile