วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น,รหัสวิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่เป็นภัยในการเข้าถึงระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  สปายแวร์
  ซอฟต์แวร์
  สนิฟเฟอร์ (Sniffer)
  ฟิชชิ่ง (Phishing)
2. ข้อใดไม่เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของอาชญากรคอมพิวเตอร์
  ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
  ใช้บัตรแม่เหล็ก หรือกุญแจ เพื่อเข้าสู่ระบบ
  ปิดการทำงานระบบ Firewall ทุกครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์
  ใช้ระบบอ่านลายนิ้วมือก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
3. ข้อใด ไม่ใช่ อาชีพเสรีในอาเซียน
  วิศวกร
  พยาบาล
  เภสัชกร
  การสำรวจ
4. ต้นกล้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อใช้งานเสร็จในห้องสมุด ต้นกล้ามีความรับผิดชอบด้านใด
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของ เศรษฐกิจดิจิทัล
  เพิ่มผลิตผลการผลิต
  ลดความเหลือมล้ำ
  ขยายความร่วมมือ รัฐเอกชน และพลเมือง
  สินค้าบริการผิดกฎหมาย
6. ข้อใดคือ การบริการไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์
  อีเมล์
  อีคอมเมิร์ซ
  อีเลินนิ่ง
  อีบุ๊ค
7. ข้อใดกล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านลบเท่านั้น
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านบวกเท่านั้น
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ
8. ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง
  Techno Information
  Information Techno
  Technology Information
  Information Technology
9. ข้อใดไม่ใช่ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) บนสมาร์ทโฟน
  iOS
  Android
  Windows
  Windows Phone
10. ข้อใดกล่าวถึง Electronic-mail ได้ชัดเจนที่สุด
  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
  การรับส่งข้อความผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านข่าวสารในเครือข่าย
  การพูดคุยกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile