อาเซียนศึกษา ชุดที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศในข้อใดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่บนเกาะ
  เวียดนาม สิงคโปร์ ลาว
  เขมร ลาว เมียนมาร์
  อินโดนีเซีย ไทย บรูไน
  ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์
2. ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียนตรงกับข้อใด
  เมียนมาร์
  ลาว
  อินโดนีเซีย
  ไทย
3. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
  เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
  ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
  มีอำนาจในการต่อรองการค้ากับต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
  ทำให้ชาวพื้นเมืองมีสิทธิในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ
4. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีพื้นที่ตั้งในมหาสมุทรใด
  แปซิฟิก
  อินเดีย
  แอตแลนด์ติก
  แอนตาร์คติก
5. เทือกเขาสันการาคีรี เป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศใด
  เมียนมาร์
  มาเลเซีย
  ลาว
  กัมพูชา
6. ประเทศที่เจอภัยธรรมชาติ ?ซึนามิ? มากที่สุดคือประเทศใด
  อินโดนีเซีย
  สิงคโปร์
  ฟิลิปปินส์
  ไทย
7. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีอาณาเขตติดทะเล
  เมียนมาร์
  กัมพูชา
  อินโดนีเซีย
  ลาว
8. กลุ่มอาเซียน ตั้งอยู่ในทวีปใด
  ทวีปยุโรป
  ทวีปอเมริกาเหนือ
  ทวีปเอเชีย
  ทวีปแอฟริกา
9. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน
  จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
  จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
  ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ชักชวนให้ประเทศต่างๆ นับถือศาสนาพุทธ
10. ประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงกับข้อใด
  ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา
  ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
  ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile