วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

,กรุณาเลืิอกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว,รหัส คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล
  บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  สื่อกลาง
  ผู้ส่ง
  โปรโตคอล
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่ายพื้นฐาน
  สายสัญญาณ
  โปรโตคอล
  เอกสารประกอบ
  เครื่องคอมพิวเตอร์
3. ข้อใดบอกลักษณะสายใยแก้วนำแสง ได้ถูกต้องที่สุด
  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสง
  สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่
  สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ
4. การเรียงสายแบบ 568B มีวิธีการเรียงสีแบบใด
  1. ส้ม 2. ขาวส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. น้ำตาล 8. ขาวน้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. ขาวน้ำเงิน 5. น้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
5. ขั้นตอนใดเป็นการเข้าหัวสายแลน RJ45 แบบ 568B ที่ถูกต้องที่สุด
  1.ปลอกสายแลน 2.จัดเรียงสายแบบ568B 3.ต่อสายเข้ากับหัวRJ45 4.นำคีมมาเข้าหัว 5.ทดสอบสัญญาณ
  1.ปลอกสายแลน 2.จัดเรียงสายแบบ568B 3.นำคีมมาเข้าหัว 4.ทดสอบสัญญาณ
  1.ปลอกสายแลน 2.นำคีมมาเข้าหัว 3.ทดสอบสัญญาณ 4.ตัดหัวแลนทิ้งไป
  1.ปลอกสายแลน 2.จัดเรียงสายแบบ568B 3.ต่อสายเข้ากับหัว RJ45 4.นำคีมมาเข้าหัว
6. ข้อใดบอกความหมายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
  เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกัน
  เครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ
  ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เฉพาะภายในของหน่วยงาน
7. ข้อใดบอกถึงหลักการทำงานของระบบเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด
  การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะนาล็อกเพื่อส่งไปตามสายสัญญาณ
  การแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์อินพุทเพื่อส่งให้หน่วยประมวลผล
  ส่งข้อมูลผ่านสื่อกลาง โดยจะต้องมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์วิธีการสื่อสารระหว่างกัน
  การรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วส่งผลออกแสดงทางอุปกรณ์แสดงผล
8. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) ได้ถูกต้องที่สุด
  คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย
  การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสาย UTP
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก
  เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร
9. การทดสอบสัญญาณด้วยเครื่องตรวจจะต้องขึ้นสัญลักษณ์แบบใดจึงจะถือว่าต่อสายแลนสมูบูรณ์
  ไฟขึ้นสลับกันไปมาทีละคู่ 4 ดวง
  ไฟไม่ขึ้นแสดงอะไรเลย
  ไฟขึ้นครบทั้ง 8 ดวง สัญญาณแสดง 1-8
  ไฟขึ้นครบทั้ง 8 ดวง สัญญาณแสดง 8-1
10. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นวงกลม แล้วจัดให้เป็นรูปดาว
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก
  คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile