O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ช่องทางการเลือกอาชีพในข้อใดสะดวกรวดเร็วที่สุดในปัจจุบัน
  โทรทัศน์
  หนังสือพิมพ์
  อินเทอร์เน็ต
  หนังสือจัดหางาน
2. ผู้ที่มีความถนัดทางด้านภาษา บุคลิกดี มีอัธยาศัยดี ชอบงานบริการ ควรเลือกประกอบอาชีพใดมากที่สุด
  แพทย์ -พยาบาล
  วิศวกร ?สถาปนิก
  นักการสื่อสารมวลชน-นักแสดง
  นักประชาสัมพันธ์ -พนักงานต้อนรับ
3. ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
  เครื่องคิดเลข
  นาฬิการะบบดิจิทัล
  เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
  เครื่องคำนวณในร้านสะดวกซื้อ
4. ค่านิยมในการประกอบอาชีพใดที่บุคคลให้ความสำคัญมากที่สุด
  ความมั่นคง
  ตำแหน่งของงาน
  เงินเดือนหรือค่าจ้าง
  โอกาสในการศึกษาต่อ
5. ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด
  การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  ความอดทนต่อเพื่อนร่วมงาน
  การเสียสละต่อเพื่อนร่วมงาน
  การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
6. ข้อใดเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งกิจการได้เหมาะสมในการประกอบอาชีพสุจริต
  เลือกเช่าตึกแถวที่มีราคาถูก
  อยู่ในซอยลึกเพื่อความปลอดภัย
  อยู่ใกล้ชุมชน มีคนจำนวนมาก
  ห่างจากย่านธุรกิจ เพื่อสะดวกในการเดินทาง
7. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด อยู่ในขั้นจัดเก็บข้อมูล
  กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน
  สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4
  น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่นดีวีดี - อาร์
8. ในการพิจารณาเลือกอาชีพ ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  เลือกอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง
  เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด
  เลือกอาชีพที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
  เลือกอาชีพที่มีความมั่นคงสูง สวัสดิการดี
9. เพราะเหตุใดการเลือกประกอบอาชีพอิสระจะต้องรู้ตลาดสินค้าและกลุ่มลูกค้า
  จะได้ทราบทำเลที่ตั้งของสินค้า
  จะได้รู้ถึงสภาพชุมชนและความต้องการของชุมชน
  จะได้ทราบถึงความสนใจและความชอบของแต่ละบุคคล
  จะได้ทราบแนวโน้มความต้องการและบริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
10. ในการพิจารณาเลือกอาชีพข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
  สำรวจความถนัด ความสนใจของตนเอง
  เลือกทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งชุมชนและมีคนจำนวนมาก
  หาความรู้และทักษะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติในการทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile