แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2. กรณีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิตามข้อใด
  อุทธรณ์
  ร้องทุกข์
  ฟ้องศาลปกครอง
  ถูกทุกข้อ
3. การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของใคร
  ผู้ปกครอง
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
5. ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักในกระทรวง
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สภาการศึกษาแห่งชาติ
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4
6. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามข้อใด
  2 ปีนับแต่มีคำสั่งแต่งตั้ง
  2 ปีนับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
  1 ปีนับแต่มีคำสั่งแต่งตั้ง
  6 เดือนนับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
  เสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
9. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดไม่ต้องคำนึงถึง
  ปริมาณสถานศึกษา
  จำนวนนักเรียน
  วัฒนธรรม
  ความเหมาะสมด้านอื่น
10. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าที่ของใคร
  กรมวิชาการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษาภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile