แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. จังหวัดใดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น
  เชียงใหม่
  ชุมพร
  กาญจนบุรี
2. ถ้านักเรียนพบเห็นเด็กกําลังถูกทําร้ายควรปฏิบัติอย่างไร
  รีบวิ่งหนี
  รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ
  ยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆ
  ร้องตะโกนให้คนช่วย
3. การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติตามข้อใด
  ได้รับมรดกจากบิดา
  จดทะเบียนรับรองบุตร
  นำสูติบัตรไปยื่นต่อนายอำเภอ
  แจ้งชื่อไว้ในทะเบียนบ้านของมารดา
4. การนุ่งโสร่ง เป็นการปฏิบัติตามข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  กฎหมาย
  วิถีประชา
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของศาสนา
  เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
  เป็นที่กอบโกยผลประโยชน์
  เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
  เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ดีงาม
6. ภาคใดมีดินที่เกิดจากการสะสมของเกลือใต้ผิวดินมากที่สุด
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการบันเทิงเรียกว่าอะไร
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีเงินได้
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของศาสนา
  เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
  เป็นที่กอบโกยผลประโยชน์
  เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
  เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ดีงาม
9. ข้อใดไม่ใช่หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
  รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม
  ผลิตพืชผลเพื่อการค้าเป็นหลัก
  ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
10. คนในภาคเหนือนิยมใส่เสื้อม่อฮ่อม ถือเป็น การปฏิบัติตามข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  วิถีประชา
  กฎหมาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile