แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ใครควรได้รับสิทธิในการได้รับการคุ้มครอง
  เต่าถูกตีเพราะเรียนหนังสือไม่เก่ง
  อู๊ดไม่ทําการบ้านจึงถูกครูทําโทษ
  ติ่งถูกตักเตือนเรื่องการพูดคําหยาบ
  แอ๊วถูกบังคับให้กินยาแก้ไข้
2. นักเรียนสามารถอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร
  สำรวจป่า
  ถางป่า
  ปลูกต้นไม้
  ช่วยเฝ้าป่า
3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
4. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์แร่ที่ถูกต้องที่สุด
  เก็บเอาไว้โดยไม่ใช้
  ขุดมาใช้ให้น้อยที่สุด
  เมื่อใช้แล้วให้สร้างใหม่ทดแทน
  ใช้แร่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
5. หลักตรีเอกานุภาพในศาสนาคริสต์ หมายถึง ข้อใด
  พระบิดา พระบุตร พระจิต
  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ
  พระพุทธเจ้า พระยะโฮวา พระศิวะ
6. ข้อความว่า เศรษฐกิจแบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง มีปรากฏในธนบัตรฉบับละเท่าไร
  20 บาท
  100 บาท
  500 บาท
  "1,000 บาท"
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์
  ให้เสรีแก่หน่วยธุรกิจ
  ไม่มีการแข่งขันด้านราคา
  สินค้ามีลักษณะเหมือนกัน
  มีความสะดวกในการติดต่อซื้อขาย
8. ข้อดีของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาคือข้อใด
  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
  ประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่มาก
  การคมนาคมสะดวกสบาย
  มีสภาพภูมิอากาศรุนแรง
9. สถาบันการเงินใดที่ให้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์
  บริษัทประกันภัย
10. ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด
  เป็นแหล่งอาหาร
  ช่วยป้องกันน้ำท่วม
  เป็นแหล่งยารักษาโรค
  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713