แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิต
  รัฐบาลเป็นผู้กำหนดประเภทสินค้า
  เอกชนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งรัฐบาล
  เอกชนผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเสรี
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
  รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม
  ผลิตพืชผลเพื่อการค้าเป็นหลัก
  ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
3. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมแบบผสมผสาน
  เทศกาลวันแห่งความรัก
  เทศกาลวันคริสต์มาส
  เทศกาลสงกรานต์
  เทศกาลกินเจ
4. ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการบันเทิงเรียกว่าอะไร
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีเงินได้
5. สมาชิกสหกรณ์ควรมีคุณธรรมข้อใดในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์
  ขยันหมั่นเพียร
  เมตตา
  อุตสาหะ
  ซื่อสัตย์
6. ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบริษัทห้างร้าน เรียกว่าอะไร
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีบำรุงท้องที่
7. สินค้าใดที่ได้รับยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  สุรา
  บุหรี่
  หนังสือ
  น้ำหอม
8. รูปถ่ายทางอากาศ ไม่สามารถให้ข้อมูลใด
  การแสดงจำนวนทรัพยากรป่าไม้
  การแสดงจำนวนประชากร
  การแสดงจำนวนผู้ป่วย
  การเกิดอุทกภัย
9. ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
  ต้นทุนในการผลิตมีราคาถูก
  ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีราคาแพง
  ไม่เสียเวลาในการขนส่งวัตถุดิบ
  ผู้ผลิตได้แรงงานที่มีความชำนาญในพื้นที่
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการละเล่นพื้นเมืองของภาคต่างๆ
  ภาคกลาง-ลิเก ลําตัด
  ภาคเหนือ-เพลงเรือ เซิ้ง
  ภาคอีสาน-ฟอนเทียน เพลงบอก
  ภาคใต้-เต้นกํารําเคียว ฟ้อนเงี้ยว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile