แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
  ต้นทุนในการผลิตมีราคาถูก
  ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีราคาแพง
  ไม่เสียเวลาในการขนส่งวัตถุดิบ
  ผู้ผลิตได้แรงงานที่มีความชำนาญในพื้นที่
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  อํานาจอธิปไตยเป็นของข้าราชการ
  ห้ามการฟองร้องพระมหากษัตริย์
  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. วัฒนธรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกษตร
  การทอดกฐิน
  การแห่นางแมว
  การฟ้อนเงี้ยว
  การทําขวัญเดือน
4. ในองค์ประกอบของศาสนา องค์ประกอบ ใดเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุด
  ศาสดา
  หลักธรรมคําสอน
  ศาสนสถาน
  พิธีกรรม
5. ข้อใดไม่ใช่หลักของปัญญาธรรม
  โต้แย้งด้วยอารมณ์
  มีความคิดกว้างไกล
  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีอคติ
6. สถาบันการเงินใดที่ให้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์
  บริษัทประกันภัย
7. คนในชุมชนเมืองมักจะขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความขยันขันแข็ง
  ความรับผิดชอบ
  ความเอื้อเฟื้อ
  ความอดทน
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
9. ศาสนาทุกศาสนาไม่ได้สอนให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนเช่นไร
  มีเมตตา
  มีความเสียสละ
  เอาเปรียบผู้อื่น
  รู้จักให้อภัย
10. ถ้าสหกรณ์มีกำไร การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายโดยยึดสิ่งใดเป็นเกณฑ์
  จำนวนหุ้น
  จำนวนสมาชิก
  จำนวนเงินกู้
  จำนวนเงินทุน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile