วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวถึงธงโภชนาการได้ชัดเจนที่สุด
  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรค
  เป็นมาตรการเสริมสร้างอนามัยชุมชน
  เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้คนไทยเข้าใจสัดส่วนการรับประทานอาหารในแต่ละวัน
  เป็นหลักการในการดูแลสุขภาพตนเอง
2. ข้อใดกล่าวถึงครอบครัวได้ถูกต้องที่สุด
  คนในครอบครัวไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
  ครอบครัวควรมีความรัก ความเอื้ออาทร และช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
  คนในครอบครัวต่างก็ตั้งหน้าทำมาหากิน ไม่ค่อยได้คุยกัน
  ครอบครัวเป็นกลุ่มญาติที่ต่างคนต่างอยู่
3. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชน
  มีการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกครัวเรือน
  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
  การควบคุมมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลอย่างเหมาะสม
4. ข้อใดคือภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการดูแลสุขภาพ
  การนวดแผนโบราณ
  การอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตามสถานเสริมความงาม
  การรับประทานอาหารมังสวิรัติ
  การเต้นแอโรบิก
5. ข้อใดเป็นรากฐานของบุคคลต่อการมีสุขภาพดี
  อาหาร
  สิ่งแวดล้อม
  พันธุกรรม
  การออกกำลังกาย
6. การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเหตุผลใด
  เพื่อรักษาโรค
  เพื่อการป้องกันโรค
  เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกาย
  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
7. โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์โรคใดที่ป้องกันไม่ได้
  ฝีมะม่วง
  แผลริมอ่อน
  เยื่อบุมดลูกอักเสบ
  ต่อมลูกหมากโต
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
  การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและการคุ้มครองสุขภาพ
  การยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพ
  การสร้างระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง
  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่เท่านั้นมาใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น
9. ข้อใดกล่าวถึง อสม. ได้ถูกต้องที่สุด
  คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมจากชุมชน เพื่อเข้ารับการอบรมที่ถูกต้อง
  ใครก็ได้มีสิทธิเข้าร่วม
  มีหน้าที่ดูแลสถานีอนามัย
  ทำหน้าที่เหมือนแพทย์ สามารถทำการตรวจรักษาได้
10. การดูแลสุขภาพโดยยึดหลักความพอประมาณหมายถึงข้อใด
  การใช้เงินเท่าที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล
  การดูแลสุขภาพตามฐานะของตนเองและครอบครัว
  การดูแลสุขภาพโดยอาศัยเงินเป็นหลักในการรักษา
  การใช้สถานบริการฟิตเนสเป็นการดูแลสุขภาพที่คุ้มทน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document