วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สิ่งสำคัญในการออกกำลังกายที่ปลอดภัยคือข้อใด
  คำนึงถึงอายุและจำนวนการเต้นของหัวใจ
  ออกกำลังกายตามความถนัดของตนเอง
  ตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน วันละประมาณ 30 นาที
2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
  การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและการคุ้มครองสุขภาพ
  การยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพ
  การสร้างระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง
  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่เท่านั้นมาใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น
3. การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเหตุผลใด
  เพื่อรักษาโรค
  เพื่อการป้องกันโรค
  เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกาย
  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
4. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชน
  มีการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกครัวเรือน
  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
  การควบคุมมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลอย่างเหมาะสม
5. ข้อใดกล่าวถึงธงโภชนาการได้ชัดเจนที่สุด
  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรค
  เป็นมาตรการเสริมสร้างอนามัยชุมชน
  เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้คนไทยเข้าใจสัดส่วนการรับประทานอาหารในแต่ละวัน
  เป็นหลักการในการดูแลสุขภาพตนเอง
6. นางสาวกิตติยา จดบันทึกว่าในแต่ละวันมีพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพการกระทำของนางสาวกิตติยาจัดว่าเป็นการวางแผนการดูแลสุขภาพในขั้นตอนใด
  ดำเนินการ
  วางแผน
  สำรวจข้อมูล
  ประเมินผล
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในการรับประทานอาหาร
  อาหารต้องสดและสุกใหม่ๆ
  ควรมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกมื้อ
  คำนึงถึงคุณค่าทางอาหารเป็นสำคัญ
  รับประทานอาหารประเภทแป้งเป็นหลัก
8. ข้อใดคือภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการดูแลสุขภาพ
  การนวดแผนโบราณ
  การอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตามสถานเสริมความงาม
  การรับประทานอาหารมังสวิรัติ
  การเต้นแอโรบิก
9. ข้อใดเป็นลักษณะของบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง
  ทำงานหนักแล้วหายเหนื่อยช้า
  คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
  ทำงานหนักแล้วหายเหนื่อยเร็ว
  เคลื่อนไหวว่องไว เหนื่อยง่าย
10. การดูแลสุขภาพโดยยึดหลักความพอประมาณหมายถึงข้อใด
  การใช้เงินเท่าที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล
  การดูแลสุขภาพตามฐานะของตนเองและครอบครัว
  การดูแลสุขภาพโดยอาศัยเงินเป็นหลักในการรักษา
  การใช้สถานบริการฟิตเนสเป็นการดูแลสุขภาพที่คุ้มทน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713