วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวถึง อสม. ได้ถูกต้องที่สุด
  คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมจากชุมชน เพื่อเข้ารับการอบรมที่ถูกต้อง
  ใครก็ได้มีสิทธิเข้าร่วม
  มีหน้าที่ดูแลสถานีอนามัย
  ทำหน้าที่เหมือนแพทย์ สามารถทำการตรวจรักษาได้
2. สิ่งสำคัญในการออกกำลังกายที่ปลอดภัยคือข้อใด
  คำนึงถึงอายุและจำนวนการเต้นของหัวใจ
  ออกกำลังกายตามความถนัดของตนเอง
  ตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน วันละประมาณ 30 นาที
3. ข้อใดเกิดขึ้นหลังสุดในการดูแลสุขภาพ
  ความรู้ด้านสุขภาพ
  พฤติกรรมด้านสุขภาพ
  การเห็นคุณค่าด้านสุขภาพ
  การมีเจตคติที่ดีด้านสุขภาพ
4. ข้อใดเป็นรากฐานของบุคคลต่อการมีสุขภาพดี
  อาหาร
  สิ่งแวดล้อม
  พันธุกรรม
  การออกกำลังกาย
5. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชน
  มีการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกครัวเรือน
  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
  การควบคุมมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลอย่างเหมาะสม
6. ข้อใดคือภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการดูแลสุขภาพ
  การนวดแผนโบราณ
  การอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตามสถานเสริมความงาม
  การรับประทานอาหารมังสวิรัติ
  การเต้นแอโรบิก
7. ข้อใดเป็นการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะได้ดีที่สุด
  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่
  ออกกำลังกายและไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆ
  รับประทานอาหารและน้ำมากๆ
  เมื่อเป็นโรคหรือเกิดความผิดปกติให้รอดูอาการก่อนจึงไปพบแพทย์
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในการรับประทานอาหาร
  อาหารต้องสดและสุกใหม่ๆ
  ควรมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกมื้อ
  คำนึงถึงคุณค่าทางอาหารเป็นสำคัญ
  รับประทานอาหารประเภทแป้งเป็นหลัก
9. ข้อใดกล่าวถึงครอบครัวได้ถูกต้องที่สุด
  คนในครอบครัวไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
  ครอบครัวควรมีความรัก ความเอื้ออาทร และช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
  คนในครอบครัวต่างก็ตั้งหน้าทำมาหากิน ไม่ค่อยได้คุยกัน
  ครอบครัวเป็นกลุ่มญาติที่ต่างคนต่างอยู่
10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
  การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและการคุ้มครองสุขภาพ
  การยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพ
  การสร้างระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง
  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่เท่านั้นมาใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document