วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นรากฐานของบุคคลต่อการมีสุขภาพดี
  อาหาร
  สิ่งแวดล้อม
  พันธุกรรม
  การออกกำลังกาย
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในการรับประทานอาหาร
  อาหารต้องสดและสุกใหม่ๆ
  ควรมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกมื้อ
  คำนึงถึงคุณค่าทางอาหารเป็นสำคัญ
  รับประทานอาหารประเภทแป้งเป็นหลัก
3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
  การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและการคุ้มครองสุขภาพ
  การยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพ
  การสร้างระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง
  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่เท่านั้นมาใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น
4. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”
  สุดใจวางแผนดูแลสุขภาพ
  สมศรีปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
  สุกัญญาป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย
  สุชาดาวางแผนในการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
5. ข้อใดเป็นการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะได้ดีที่สุด
  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่
  ออกกำลังกายและไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆ
  รับประทานอาหารและน้ำมากๆ
  เมื่อเป็นโรคหรือเกิดความผิดปกติให้รอดูอาการก่อนจึงไปพบแพทย์
6. โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์โรคใดที่ป้องกันไม่ได้
  ฝีมะม่วง
  แผลริมอ่อน
  เยื่อบุมดลูกอักเสบ
  ต่อมลูกหมากโต
7. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตที่บกพร่อง
  อารมณ์ไม่มั่นคง
  มองโลกในแง่ดี
  ไร้กังวล ไม่เคร่งเครียด
  ร่าเริงเสมอไม่ว่าอยู่คนเดียวหรือต่อหน้าผู้อื่น
8. ข้อใดเกิดขึ้นหลังสุดในการดูแลสุขภาพ
  ความรู้ด้านสุขภาพ
  พฤติกรรมด้านสุขภาพ
  การเห็นคุณค่าด้านสุขภาพ
  การมีเจตคติที่ดีด้านสุขภาพ
9. ข้อใดคือภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการดูแลสุขภาพ
  การนวดแผนโบราณ
  การอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตามสถานเสริมความงาม
  การรับประทานอาหารมังสวิรัติ
  การเต้นแอโรบิก
10. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชน
  มีการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกครัวเรือน
  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
  การควบคุมมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลอย่างเหมาะสม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713