ข้อสอบอุปมาอุปไมย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ศอก วา นิ้ว................
  ชั่ง
  ตัน
  ทะนาน
  กระเบียด
2. พระสงฆ์ : ชี ? : ?
  บัว : กุหลาบ
  เบญจมาศ : มะลิ
  น้า : อา
  พี่ : น้อง
3. นายกรัฐมนตรี : รัฐสภา นายกเทศมนตรี : ?
  วุฒิสภา
  สภาตำบล
  สภาจังหวัด
  สภาเทศบาล
4. มาก : หลาย ใหญ่ : ?
  โต
  ยักษ์
  ขนาด
  ไกล
5. รัสเซีย : หมีขาว ? : ?
  แคนาดา : นกอินทรีย์
  สิงค์โปร์ : ปลาโลมา
  ออสเตรเลีย : จิงโจ้
  ญี่ปุ่น : สิงโต
6. สัจจะ : ความเชื่อถือ ? : ?
  เมตตา : ความอบอุ่น
  เสียสละ : การพัฒนา
  กล้าหาย : ความเคารพ
  ยุติธรรม : ความเลื่อมใส
7. กัด งับ คาบ........
  บด
  จิบ
  แทะ
  เลีย
8. โรงแรม : นักท่องเที่ยว ? : ?
  พระ : วัด
  โรงเรียน : ครู
  ค่ายพักแรม : ลูกเสือ
  สระว่ายน้ำ : นักว่ายน้ำ
9. แหวน : นิ้ว คอ : ?
  ผ้า
  สร้อย
  เชือก
  เครื่องราง
10. มั่นคง : ถาวร ? : ?
  เข้มแข็ง : อดทน
  รุกราน : คุกคาม
  แทรกแซง : ขัดข้อง
  เคลื่อนย้าย : ขัดข้อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713